hình vẽ

Tuyển chọn 555 bài tập về hình vẽ

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hình vẽ mô tả thí nghiệm phân tích định tính cacbon và hiđro

Cho các phát biểu về thí nghiệm trên:
(a) Bông tẩm CuSO4 khan chuyển sang màu xanh.
(b) Ống nghiệm đựng dung dịch nước vôi trong bị đục.
(c) Nên lắp ống nghiệm chứa C6H12O6 và CuO miệng hướng lên.
(d) Có thể thay glucozơ (C6H12O6) bằng saccarozơ.
(e) Khi tháo dụng cụ, nên tắt đèn cồn rồi để nguội mới tháo vòi dẫn ra khỏi nước vôi trong.
(g) Có thể thay CuSO4 khan bằng chất hút ẩm silicagen.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.
Bài 2. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm, hình vẽ bên mô tả thí nghiệm chứng minh
A. tính tan nhiều trong nước của NH3.
B. tính tan nhiều trong nước của HCl.
C. khả năng phản ứng mạnh với nước của HCl.
D. khả năng phản ứng mạnh với nước của NH3.
Bài 3. Cho hình vẽ mô tả sự điều chế và làm khô khí clo trong phòng thí nghiệm như sau:
8.png
Có các nhận định sau:
(a) Nếu thay MnO2 bằng KMnO4 thì có thể không cần đung đen cồn.
(b) Có thể thay bằng bình đựng dung dịch H2SO4 đặc bằng bình đừng CaO khan.
(c) Có thể thay bông tẩm dung dịch NaOH bằng bông tẩm dung dịch Ca(OH)2.
(d) Bình đựng dung dịch NaCl đóng vai trò giữ lại khí hiđroclorua. Số nhận định đúng là:
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Bài 4. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al và Mg trong V ml dung dịch HNO3 2,5M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,084 mol hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với oxi là 31 : 24. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thì lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị hình vẽ dưới đây:
6.png
Giá trị của m và V lần lượt là
A. 6,36 và 378,2.
B. 7,5 và 250,0.
C. 6,36 và 250.
D. 7,5 và 387,2.
Bài 5. Trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy không khí như hình vẽ bên
100.png
Khí X là
A. SO2.
B. NH3.
C. Cl2.
D. CO2.
Bài 6. Trong sơ đồ thực nghiệm theo hình vẽ sau đây:

Chọn phát biểu đúng:
A. Vai trò chính của H2SO4 đặc là oxy hóa C2H5OH thành H2O và CO2.
B. Phản ứng chủ yếu trong thí nghiệm là 2C2H5OH (C2H5)2O + H2O.
C. Chất khí sau khi đi qua bông tẩm NaOH đặc có thể làm mất màu dung dịch brom hoặc KMnO4.
D. Vài trò chính của bông tẩm NaOH đặc là hấp thụ lượng C2H5OH chưa phản ứng bị bay hơi.
Bài 7. Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Thí nghiệm đó là
86.png
A. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào bình đựng hạt kim loại Zn.
B. Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3.
C. Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K2Cr2O7.
D. Cho dung dịch H2SO4 đặc vào bình đừng là kim loại Cu.
Bài 8. Tiến hành thí nghiệm theo các bước như hình vẽ dưới đây:
310656[de].png
Bước 1: Lấy một sợi dây điện (loại lõi 1 sợi đồng, đường kính sợi đồng khoảng 0,5 mm) gọt bỏ vỏ nhựa, cuốn thành hình lò xo dài 5cm và có đoạn dài để tay cầm (1).
Bước 2: Đốt nóng phần lò xo trên ngọn lửa đèn cồn (2), ban đầu ngọn lửa nhuốm màu xanh lá mạ sau đó ngọn lửa trở lại bình thường.
Bước 3: Nhúng nhanh phần lò xo vào ống nghiệm đựng clorofom CHCl3 (3) và lại đốt phần lò xo trên ngọn lửa đèn cồn (4).
Trong các phát biểu sau:
(a) Nếu ở bước 1 thay sợi dây đồng bằng sợi dây sắt thì ở bước 2 ngọn lửa ban đầu cũng nhuốm màu xanh lá mạ.
(b) Ở bước 3, ngọn lửa ở giai đoạn đầu cũng nhuốm màu xanh lá mạ.
(c) Nếu ở bước 3 thay clorofom bằng hexan thì ngọn lửa sẽ không nhuốm màu xanh lá mạ.
(d) Nguyên nhân chính làm cho ngọn lửa ở bước 2 nhuốm màu xanh lá mạ là do có phản ứng oxi hóa etanol (bị bay hơi khi đèn cồn cháy) với CuO (bao phủ trên lõi đồng) tạo ra anđehit axetic.
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 9. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 và không cần đun nóng hỗn hợp phản ứng bằng đèn cồn.
(b) Bình (1) và bình (2) lần lượt đựng dung dịch NaCl và dung dịch H2SO4 đặc với mục đích thu được khí Cl2 khô.
(c) Bông tẩm dung dịch NaOH có tác dụng chính là hấp thụ khí HCl.
(d) Trong thí nghiệm trên xảy ra sự khử axit HCl.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Bài 10. Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ bên. Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3
A. có kết tủa màu nâu đỏ.
B. dung dịch chuyển sang màu xanh lam.
C. dung dịch chuyển sang màu da cam.
D. có kết tủa màu vàng nhạt.
Bài 11. Thí nghiệm được tiến hành như hình vẽ bên.
Screenshot_6.png
Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3
A. có kết tủa màu nâu đỏ.
B. có kết tủa màu vàng nhạt.
C. dung dịch chuyển sang màu da cam.
D. dung dịch chuyển sang màu xanh lam.
Bài 12. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng khí H2 để khử oxit kim loại X:

Hình vẽ trên minh họa cho các phản ứng trong đó oxit X là
A. MgO và K2O.
B. Al2O3 và BaO.
C. Fe2O3 và CuO.
D. Na2O và ZnO.
Bài 13. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 2M vào dung dịch Y gồm a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3. Sự phụ thuộc của tổng số mol kết tủa thu được vào thể tích dung dịch X nhỏ vào được biểu diễn theo đồ thị ở hình vẽ dưới đây:

Tỉ lệ a : b là
A. 1 : 2.
B. 2 : 1.
C. 1 : 1.
D. 3 : 5.
Bài 14. Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ sau:

Chất rắn X trong thí nghiệm trên là chất nào trong số các chất sau?
A. NaCl.
B. NH4NO2.
C. NH4Cl.
D. Na2CO3.
Bài 15. Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Cho các phát biểu sau:
(a). Bông trộn CuSO4 khan luôn chuyển thành màu xanh.
(b). Bình đựng dung dịch Ca(OH)2 luôn thu được kết tủa.
(c). Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ.
(d). Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.
(e). Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm.
Số phát biểu đúng là:
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Bài 16. Cho hình vẽ thiết bị chưng cất thường.

Vai trò của nhiệt kế trong khi chưng cất.
A. Đo nhiệt độ của ngọn lửa
B. Đo nhiệt độ của nước sôi
C. Đo nhiệt độ sôi của chất đang chưng cất
D. Đo nhiệt độ sôi của hỗn hợp chất trong bình cầu.
Bài 17. Người ta thu khí X sau khi điều chế như hình vẽ bên dưới.

Trong các khí: N2, Cl2, SO2, NO2, số chất thoả mãn là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Bài 18. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.
18.png
Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2
A.  Có kết tủa đen.
B. Dung dịch Br2 bị nhạt màu.
C. Có kết tủa trắng.
D. Có kết tủa vàng.
Bài 19. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X:
19.png
Trong thí nghiệm trên, xảy ra phản ứng hóa học nào sau đây?
A. 15.png
B. 16.png
C. 17.png
D. 18.png
Bài 20. Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6 :
20.PNG
Hãy cho biết vai trò của bông và CuSO4 khan trong thí nghiệm trên ?
A. Xác định sự có mặt của H.
B. Xác định sự có mặt của O.
C. Xác định sự có mặt của C.
D. Xác định sự có mặt của C và H.