02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

KMnO4

Tuyển chọn 1859 bài tập về KMnO4

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với các chất: Mg(NO3)2, HCl, Cu, KMnO4, KI, NaOH. Số trường hợp xảy ra phản ứng là
A. 3. 
B. 5. 
C. 4.
D. 6.
Bài 2. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau:
49h.png
Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?
A. CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
B. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
C. BaSO3 → BaO + SO2.   
D. NH4Cl → NH3 + HCl. 
Bài 3. Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, sau phản ứng thu được 15,12 lít Cl2 (đktc) và dung dịch gồm MnCl2, KCl và HCl dư. Số mol HCl phản ứng là:
A. 1,9.
B. 2,4.
C. 1,8.
D. 2,1.
Bài 4. Cho các phát biểu sau:
(a) Protein và amino axit đều có tính lưỡng tính.
(b) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin có thể làm hồng phenolphtalein.
(c) Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm, polime, dược phẩm.
(d) Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren.
(e) Tơ nitron (hay olon) được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét.
(f) Trong phản ứng tráng gương, glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa.
(g) Tơ viscô, tơ axetat là tơ tổng hợp.
(h) Sản phẩm thủy phân xenlulozơ có thể tham gia phản ứng tráng gương.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 4.
C. 5. 
D. 6.
Bài 5. Hòa tan hỗn hợp Fe, Fe3O4 ( tỷ lệ mol 1:1) trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho X lần lượt tác dụng với các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, Na2CO3, NaNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X là
A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.
Bài 6. Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch KMnO4?
A. Không có hiện tượng gì.
B. Sủi bọt khí.
C. Có kết tủa trắng.
D. Dung dịch KMnO4 bị mất màu.
Bài 7. Cho dãy các chất sau: Benzen, Stiren, Toluen. Nhận xét nào sau đây về dãy các chất trên là đúng?
A. Cả toluen và benzen tham gia phản ứng cộng thuận lợi hơn phản ứng thế.
B. Stiren và toluen đều có tham gia phản ứng trùng hợp.
C. Cả stiren và toluen đều có thể làm mất màu dung dịch KMnO4.
D. Cả benzen và stiren đều làm mất màu dung dịch nước Brom ở điều kiện thường.
Bài 8. Cho các mệnh đề về stiren:
(1) Stiren là đồng đẳng với benzen.
(2) Stiren làm mất màu dung dịch KMnO4.
(3) Stiren còn có tên gọi khác là vinylbenzen.
(4) Stiren vừa có tính không no, vừa có tính thơm.
(5) Stiren có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp.
Số mệnh đề đúng là
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Bài 9. Nhiệt phân 30,225 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, thu được O2 và 24,625 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,8 mol HCl, thu được khí Cl2 và dung dịch Z chứa hai muối clorua trong đó có MnCl2. Phần trăm khối lượng của KMnO4 trong X là
A. 39,20%.
B. 66,67%.
C. 33,33%.
D.
60,80%.

Bài 10. Chia 38,1 gam FeCl2 thành 2 phần, phần 2 có khối lượng gấp 3 lần phần 1. Cho phần 1 phản ứng hết với dung dịch KMnO4 dư, trong môi trường H2SO4 loãng, dư, thu lấy khí thoát ra.Toàn bộ khí này phản ứng hết với phần 2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 29,640.
B. 28,575
C. 24,375
D. 33,900
Bài 11. Phản ứng nào dưới đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm ?
A. Toluen + Cl2 (as).
B. benzen + H2 (Ni, t0).
C. stiren + Br2 (trong CCl4).
D. toluen + dung dịch KMnO4 (t0)
Bài 12. Trong phòng thí nghiệm, nhiệt phân muối nào sau đây để điều chế khí oxi?
A. CaCO3
B. KMnO4
C. (NH4)2SO4
D. NaHCO3
Bài 13. Cho a gam mỗi chất: KClO3 , MnO2 , KMnO4 , CaOCl2 lần lượt phản ứng với lượng dư HCl đặc, chất tạo ra lượng khí clo nhiều nhất là
A. KMnO4
B. KClO3
C. CaOCl2
D. MnO2
Bài 14. Tiến hành các thí nghiệm:
(1) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.
(2) Cho NaNO2 vào dung dịch NH4Cl đến bão hòa, đun nóng.
(3) Cho FeS vào dung dịch HCl/t°.
(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch Na2CO3.
(5) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc.
(6) Dung dịch NH4NO3 vào dung dịch NaOH.
(7) Cho Zn vào dung dịch NaHSO4.
Số thí nghiệm có thể tạo ra chất khí là
A. 4.
B. 7.
C. 5.
D. 6.
Bài 15. Cho các phản ứng sau
(a) Đimetylaxxetilen + dung dịch AgNO3/NH3
(b) Fructozo + dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) →
(c) Toluen + dung dịch KMnO4 (đun nóng) →
(d) Phenol + dung dịch Br2
Số phản ứng tạo ra kết tủa là
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Bài 16. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Sục etilen vào dung dịch KMnO4.
(2) Cho dung dịch natri stearat vào dung dịch Ca(OH)2.
(3) Sục etylamin vào dung dịch axit axetic.
(4) Cho fructozơ tác dụng với Cu(OH)2.
(5) Cho ancol etylic tác dụng với CuO đun nóng.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Bài 17. Cho các chất: etilen, axetilen, etan, isopren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 18. Nung nóng 30,005 gam hỗn hợp X gồm KMnO4, KClO3 và MnO2, sau một thời gian thu được khí oxi và 24,405 gam chất rắn Y gồm K2MnO4, MnO2, KMnO4, KCl. Để phản ứng hoàn toàn với các chất trong Y cần vừa đủ 2,0 lít dung dịch chứa HCl 0,4M thu được 4,844 lít khí Cl2 (đktc). Phần trăm KMnO4 bị nhiệt phân là
A. 75,72 %.
B. 52,66 %.
C. 72,92 %.
D. 63,19 %.
Bài 19. Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4.
(b) Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit.
(c) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm.
(d) CrO3 là oxit axit, tác dụng với H2O chỉ tạo ra một axit.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Bài 20. Phương pháp để điều chế khí O2 trong phòng thí nghiệm là
A. Điện phân H2O.
B. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
C. Nhiệt phân KMnO4.
D. Điện phân dung dịch NaCl.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin