Mạch dao động điện từ

Tuyển chọn 589 bài tập về Mạch dao động điện từ

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 μH và tụ điện có điện dung 2 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Ban đầu điện tích trên một bản tụ điện bằng không, sau thời gian π/3.10-6 s thì điện tích trên bản tụ điện đó có độ lớn 2.10-8 (C). Năng lượng điện từ của mạch dao động đó là
A. √2.10-10 J.
B. 4.10-10 J.
C. 4√2.10-10 J.
D. 10-10 J.
Bài 2. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích của một bản tụ điện
A. biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
C. không thay đổi theo thời gian.
D. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.
Bài 3. Một mạch dao động điện từ tự do gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Từ thông cực đại qua cuộn cảm là
A. 3,75\(\sqrt 2 \).10-7 Wb.
B. 3,75.10-7 Wb.
C. 7,5\(\sqrt 2 \).10-6 Wb.
D. 7,5.10-6 Wb.
Bài 4. Trong mạch dao động điện từ lí tưởng, điện tích một bản tụ điện biến thiên với phương trình là q = 2.10-8cos(2.106t) C. Điện tích cực đại một bản tụ điện là
A. \(\sqrt 2 \).10-8 C.
B. \(\sqrt 2 \).106 C.
C. 2.10-8 C.
D. 2.106 C.
Bài 5. Cho hai linh kiện sau: cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điện phẳng không khí có điện dung C và khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 1 mm. Ban đầu mắc tụ điện vào nguồn điện không đổi có suất điện động E. Tụ điện được tích điện đến điện tích cực đại là 4 nC và cường độ điện trường giữa hai bản tụ là 103 V/m. Sau đó ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi mắc với cuộn cảm L nói trên để tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Biết cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 10 mA. Cho tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không là c = 3.108 m/s. Nếu dùng mạch LC này làm mạch chọn sóng của máy thu thanh đơn giản thì mạch sẽ chọn được sóng điện từ có bước sóng
A. 240π m.
B. 360π m.
C. 60π m.
D. 120π m.
Bài 6. Đặt điện áp 32.png vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C và đoạn NB là cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khi thay đổi giá trị biến trở R thì điện áp hiệu dụng hai đầu AN không thay đổi. Nếu mắc cuộn cảm và tụ điện trên thành mạch dao động điện từ tự do thì chu kì dao động riêng của mạch bằng
A. 32a.png
B. 32b.png
C. 32c.png
D. 32d.png
Bài 7. Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là
A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Bài 8. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện trở của dây dẫn không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là
A. f2 = 0,25f1.
B. f2 = 2f1.
C. f2 = 0,5f1.
D. f2 = 4f1.
Bài 9. Cho mạch dao động điện từ lí tưởng. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện là 5.png Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
A. 5.png
B. 5.png
C. 5.png
D. 5.png
Bài 10. Điện tích của một bản tụ trong mạch dao động điện từ có phương trình là 2.png trong đó t tính theo giây. Tần số dao động của mạch là
A. 40 kHz.
B. 20kHz.
C. 10 kHz.
D. 200 kHz.
Bài 11. Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
A. 7,5 2 A.
B. 7,5 2 mA.
C. 0,15 A.
D. 15 mA.
Bài 12. Xét mạch dao động điện từ tự do LC. Giá trị cực đại điện tích của tụ điện là q0, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Hệ thức đúng
A. 3a.png
B. 3b.png
C. 3c.png
D. 3d.png
Bài 13. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 µs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là
A. 17a.png
B. 17b.png
C. 17c.png
D. 17d.png
Bài 14. Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là ω. Biết điện tích cực đại trên tụ điện là q0, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây được tính bằng biểu thức
A. 19a.png
B. 19b.png
C. 19c.png
D. 19d.png
Bài 15. Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 2.png và cường độ dòng điện cực đại là 2.png Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến một nửa giá trị cực đại là:
A. 2.png
B. 2.png
C. 2.png
D. 2.png
Bài 16. Trong mạch dao động điện từ LC: I0,Q0 là giá trị cực đại của cường độ dòng điện và điện tích, ω là tần số góc, Wt, Wđ là năng lượng từ và năng lượng điện, dòng điện tức thời tại thời điểm Wt =nWđ được tính theo biểu thức
A. 3.png
B. 3.png
C. 3.png
D. 3.png
Bài 17. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là
A. 2a.png
B. 2a.png
C. 2a.png
D. 2a.png
Bài 18. Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích của một bản tụ điện là 1a.png Khi điện tích của bản này là 4,8 nC thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng:
A. 3,6 mA.
B. 3 mA.
C. 4,2 mA.
D. 2,4 mA.
Bài 19. Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là
A. 1a.png
B. 1a.png
C. 1a.png
D. 1a.png
Bài 20. Nếu giảm điện dung của tụ điện 4 lần, tăng độ tự cảm của cuộn cảm 9 lần thì tần số riêng của mạch dao động điện từ lí tưởng LC sẽ
A. tăng 1,5 lần.
B. giảm 1,5 lần.
C. tăng 2,25 lần.
D. giảm 2,25 lần.