mantozơ
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Moon.vn - Học để khẳng định mình

mantozơ

Tuyển chọn 677 bài tập về mantozơ

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng
A. thủy phân.
B. tráng gương.
C. trùng ngưng.
D. hoà tan Cu(OH)2.
Bài 2. Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thủy phân là
A. Saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ.
B. Saccarozơ, glucozơ, tinh bột
C. Mantozơ, tinh bột, xenlulozơ.
D. Saccarozơ, mantozơ, glucozơ.
Bài 3. Cacbonhidrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường ?
A. Glucozơ.
B. Mantozơ.
C. Fructozơ.
D. Saccarozơ.
Bài 4. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
31h.png
T, Y, Z, X lần lượt là
A. Axit glutamic, fructozơ, saccarozơ, mantozơ.
B. Lysin, fructozơ, saccarozơ, mantozơ.
C. Axit glutamic, fructozơ, matozơ, saccarozơ.
D. Axit glutamic, fructozơ, saccarozơ, anilin.
Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ thu được 1,2 mol CO2 và 1,1 mol nước. Giá trị của m là?
A. 72,6.
B. 32,4.
C. 62,7.
D. 34,2.
Bài 6. Hỗn hợp M gồm glucozơ và mantozơ. Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được H2O và V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 6,72.
B. 3,36.
C. 8,96.
D. 13,44.
Bài 7. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
B. Số nguyên tử N có trong phân tử peptit Lys-Glu-Ala-Val là 5.
C. Trong y học, glucozơ dùng để làm dung dịch truyền tĩnh mạch.
D. Thủy phân mantozơ trong môi trường kiềm thu được glucozơ.
Bài 8. Chất có công thức phân tử C6H12O6 có thể gọi là
A. mantozơ.
B. saccarozơ.
C. glucozơ.
D. tinh bột.
Bài 9. Miếng chuối xanh tiếp xúc với dung dịch iot cho màu xanh tím vì trong miếng chuối xanh có
A. glucozơ.
B. mantozơ.
C. tinh bột.
D. saccarozơ.
Bài 10. Cho các phát biểu sau:
(a) Tất cả các este khi tham gia phản ứng xà phòng hóa đều thu được muối và ancol.
(b) Saccarozơ bị thủy phân trong dung dịch kiềm loãng, đun nóng tạo thành glucozơ và fructozơ.
(c) Glucozơ, fructozơ, mantozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Aminoaxit thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino (–NH2) và nhóm cacboxyl (–COOH).
(e) Có thể phân biệt tripeptit (Ala–Gly–Val) và lòng trắng trứng bằng phản ứng màu với Cu(OH)2.
(g) PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, amilozơ đều có cấu trúc mạch không nhánh.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Bài 11. Cacbohidrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?
A. Saccarozơ.
B. Fructozơ.
C. Mantozơ.
D. Glucozơ.
Bài 12. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?
A. Glucozơ.
B. Saccarozơ.
C. Mantozơ.
D. Fructozơ
Bài 13. Cho dãy các chất: Tinh bột, protein, vinylfomat, anilin và mantozơ. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các chất trong dãy trên?
A. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.
B. Có 3 chất bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng.
C. Có 1 chất làm mất màu nước brom.
D. Có 2 chất có tính lưỡng tính.
Bài 14. Loại đường nào sau đây có trong máu động vật?
A. Saccarozơ.
B. Mantozơ.
C. Fructozơ.
D. Glucozơ.
Bài 15. Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là
A. mantozơ.
B. fructozơ.
C. saccarozơ.
D. glucozơ.
Bài 16. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ cần dùng vừa đủ 0,78 mol O2, sản phẩm cháy thu được có chứa 13,14 gam H2O.
A. 42.
B. 22,5.
C. 45.
D. 23,2.
Bài 17. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng
A. hòa tan Cu(OH)2.
B. thủy phân.
C. tráng gương.
D. trùng ngưng.
Bài 18. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ cần dùng vừa đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là:
A. 260,04.
B. 287,62.
C. 330,96.
D. 220,64.
Bài 19. Cho các phát biểu sau
(1) Glucozơ có phản ứng thủy phân tạo ancol etylic.
(2) Mantozơ và saccarozơ có liên kết glicozit.
(3) Mantozơ và fructozơ có khả năng làm mất màu dung dịch nước Br2.
(4) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.
(5) Mantozơ và fructozơ có khả năng tham gia tráng gương.
Các phát biểu không đúng là
A. (3), (4).
B. (2), (5).
C. (1), (3), (4).
D. (3), (4), (5).
Bài 20. Phát biểu nào dưới dây không đúng:
A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2 cho phức màu xanh.
B. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
C. Nhỏ giọt iot lên mặt cắt củ khoai tây thấy có màu xanh tím.
D. Thủy phân (xúc tác H+, t0) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017