metyl fomat
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

metyl fomat

Tuyển chọn 243 bài tập về metyl fomat

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl fomat và isopropyl fomat rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,15M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình 1 tăng lên 3,6 gam và bình 2 có m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 20,0 
B. 40,0  
C. 32,4     
D. 30,0 
Bài 2. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả thu được ghi lại trong bảng sau
Screenshot_21.jpg
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. Glucozơ, metyl amin, anbumin, axit acrylic.
B. Glucozơ; lysin, anbumin, vinyl fomat.
C. Fructozơ, lysin, Gly-Ala, metyl fomat.
D. Fructozơ, axit glutamic, gly-ala-ala, vinyl fomat.
Bài 3. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Screenshot_16.jpg
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. Fructozơ, anilin, lysin, metyl fomat.
B. Fructozơ, lysin, metyl fomat, anilin.
C. Metyl fomat, lysin, anilin, fructozơ.
D. Metyl fomat, anilin, lysin, fructozơ.
Bài 4. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixeryl triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Giá trị của m là
A. 58,2.
B. 52,5.
C. 57,9.
D. 54,3.
Bài 5. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả ghi trong bảng sau:
di.png
X, Y, Z, T lần lượt là
A. Axit axetic, vinyl axetilen, axit glutamic, lòng trắng trứng.
B. Axit fomic, axetilen, axit oxalic, Glu-Ala-Gly.
C. Axit glutamic, metyl fomat, axit benzoic, Gly-Ala-Ala
D. Axit axetic, vinyl axetilen, axit acrylic, lòng trắng trứng.
Bài 6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp etyl axetat và metyl fomat, metyl axetat thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 5,6.
B. 17,6.
C. 4,8.
D. 7,2
Bài 7. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ở điều kiện thường, triolein là chất lỏng
B. Thủy phân vinyl axetat thu được ancol metylic.
C. Metyl fomat có phản ứng tráng bạc.
D. Axit stearic là axit no mạch hở.
Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm metyl fomat và etyl fomat thu được CO2 và 5,4 gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 25 gam
B. 10 gam
C. 30 gam.
D. 40 gam.
Bài 9. Este CH3COOCH3 có tên gọi là
A. Metyl axetat
B. Metyl propionat
C. Etyl axetat
D. Metyl fomat
Bài 10. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat và este Y đơn chức, có hai liên kết pi trong phân tử, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,25 mol O2 thu được 1,3 mol CO2 và 1,1 mol H2O. Mặt khác, cho 0,3 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Z (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho toàn bộ Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tối đa thu được là
A. 43,2 gam
B. 64,8 gam
C. 108,0 gam
D. 81,0 gam
Bài 11. Thủy phân hoàn toàn m gam metyl fomat bằng 74 ml dung dịch NaOH 1M dư, đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,08 gam rắn khan. Giá trị của m là:
A. 2,4
B. 3,6
C. 3,0
D. 6,0
Bài 12. Dạng 3. Ví dụ 01: Đốt cháy hết a gam hỗn hợp X gồm metyl fomat, glucozơ, saccarozơ cần dùng vừa đủ 11,2 lít khí O2 (ở đktc) thu được 8,82 gam H2O. Giá trị của a là
A.
B.
C.
D.
Bài 13. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau
32hu.png
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. Saccarozơ, glucozơ,metyl fomat, anilin.
B. Glucozơ, saccarozơ, anilin, metyl fomat.
C. Glucozơ, metyl fomat, saccarozơ,anilin.
D. Glucozơ, saccarozơ, metyl fomat, anilin.
Bài 14. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tất cả các hợp chất có công thức dạng Cn(H2O)m đều là cacbohiđrat.
B. Phân biệt được dung dịch saccarozơ và dung dịch glucozơ bằng Cu(OH)2.
C. Metyl fomat dễ tan trong nước hơn ancol etylic và etylen glicol.
D. Tất cả các este đều bị thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ.
Bài 15. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ở dạng mạch hở, phân tử fructozơ có 5 nhóm OH liền kề nhau.
B. Metyl fomat có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic và ancol propylic.
C. Phân tử triolein và axit oleic đều chứa số chẵn nguyên tử cacbon.
D. Saccarozơ bị hóa đen khi tiếp xúc với dung dịch H2SO4 đặc.
Bài 16. Cho dãy các chất: (1) metyl fomat, (2) glucozơ, (3) fructozơ, (4) axit fomic, (5) saccarozơ. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 17. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
32ei.png
X, Y, Z, T lần lượt là
A. Amoni fomat, lysin, fructozơ, anilin.
B. metyl fomat, etylamin, glucozơ, axit metacrylic.
C. Glucozơ, đimetylamin, etyl fomat, anilin.
D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, phenol.
Bài 18. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau.

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. metyl fomat, lysin, fructozơ, phenol.
B. fructozơ, lysin, metyl fomat, anilin.
C. metyl fomat, lysin, fructozơ, axit acrylic.
D. lysin, metyl fomat, fructozơ, anilin.
Bài 19. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
Screenshot_17.png
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:
A. Saccarozơ, glucozơ, metyl fomat, anilin.
B. Glucozơ, saccarozơ, metyl fomat, anilin.
C. Glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anilin.
D. Glucozơ, saccarozơ, anilin, metyl fomat.
Bài 20. Metyl fomat có công thức cấu tạo là
A. HCOOCH=CH2
B. HCOOCH3
C. CH3COOCH3
D. CH3COOC2H5

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017