mol CO2
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

mol CO2

Tuyển chọn 1540 bài tập về mol CO2

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hỗn hợp X gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X, thu được 3a mol CO2 và 1,75a mol H2O. Mặt khác, cho 6,96 gam hỗn hợp X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị m là
A.  24,08  
B. 26,28 
C. 42,68  
D. 34,04 
Bài 2. Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no có hai liên kết pi trong phân tử, Y là axit no đơn chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O. Cho 6,9 gam M phản ứng với vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được Na2CO3, 0,195 mol CO2 và 0,135 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong M có giá trị gần nhất nào sau đây
A.  68,7%.
B. 68,1%.
C. 52,3%.
D. 51,3%.
Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là
A. 31,92.
B. 35,60.
C. 36,72.
D. 40,40.
Bài 4. X là este mạch hở tạo bởi axit hai chức và hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp, Y, Z là hai axit cacboxylic đơn chức. Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với 200 gam dung dịch KOH 19,6%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được (m + 24,2) gam hỗn hợp rắn và (m+143,5) gam phần hơi có chứa hai ancol. Đốt cháy toàn bộ lượng hai ancol này thu được 0,3 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. C2H5OOC-COOC3H7.
B. CH3OOC-COOC2H5.
C. CH3OOCCH2COOC2H5.
D. CH3OOCCH2COOC2H5.
Bài 5. Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa chức este. Đun nóng 5,28 gam X với dung dịch H2SO4 loãng, dư để thực hiện phản ứng thủy phân. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 2 hợp chất hữu cơ Y, Z. Đốt cháy toàn bộ lượng Y, Z ở trên bằng O2 dư thì thì Y cho 0,08 mol CO2 và 0,04 mol H2O, Z cho 0,12 mol CO2 và 0,16 mol H2O. Tổng lượng O2 đã tham gia ở hai phản ứng đốt cháy trên là 4,48 lít (đktc). Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, MX < 250. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn X là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Bài 6. X, Y là hai axit cacboxylic đều no, mạch hở (trong đó X đơn chức, Y hai chức); Z là ancol mạch hở; T là este hai chức được tạo bởi Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 14,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T thu được 0,38 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Mặt khác đun nóng 14,86 gam E cần dùng 260ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn chứa 2 muối A và B (MA < MB) có tỉ lệ mol tương ứng x : y; phần hơi chứa ancol Z. Dẫn toàn bộ Z vào bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 3,6 gam; đồng thời thoát ra 1,344 lít H2 (đktc). Tỉ lệ x : y có giá trị là
A. 3,5.
B.  2,0. 
C. 2,5. 
D. 3,2. 
Bài 7. X, Y và Z là 3 peptit đều mạch hở (MX > MY > MZ). Đốt cháy 0,16 mol X hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,80 gam hỗn hợp E chứa X, Y và Z (nZ = 0,16 mol) với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 101,04 gam hai muối của alanin và valin. Biết nX < nY. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 10%.
B.  12%.
C. 54%.    
D. 95%.
Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c = 5a). Khẳng định nào sau đây luôn đúng ?
A. Trong phân tử X có 3 liên kết pi.
B. 1 mol X cộng được tối đa 3 mol H2.
C. X là triolein.
D. X là chất béo.
Bài 9. Cho hợp chất X (chỉ chứa C, H, O), có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 1,38 gam X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp chất hữu cơ N chỉ chứa 2 muối có khối lượng 2,22 gam. Đốt cháy hoàn toàn N, thu được 1,59 gam Na2CO3; 0,055 mol CO2 và 0,025 mol H2O. Có tối đa bao nhiêu cấu tạo thỏa mãn X?
A. 2.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Bài 10. Hỗn hợp M gồm este đơn chức X (có vòng benzen) và este mạch hở Y. Cho 0,125 mol M tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng chỉ thu được hơi nước và 32,4 gam hỗn hợp chất rắn Z chứa 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3, H2O và 0,4 mol CO2. Cho 12,96 gam Z tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được gần nhất là?
A. 35,5 gam  
B. 34,5 gam      
C. 36,6 gam 
D. 39,2 gam 
Bài 11. Hỗn hợp E chứa X là este đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh (phân tử có hai liên kết π) và Y là peptit mạch hở (tạo bởi hai amino axit có dạng H2N-CnH2n-COOH). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E chỉ thu được 0,38 mol CO2, 0,34 mol H2O và 0,06 mol N2. Nếu lấy m gam hỗn hợp E đun nóng với lượng dư dung dịch NaOH thì có tối đa 0,14 mol NaOH tham gia phản ứng, thu được ancol no Z và m1 gam muối. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong phân tử Y có hai gốc Ala.
B. Giá trị của m1 là 14,36.
C. Giá trị của m là 10,12.
D. X chiếm 19,76% khối lượng trong E. 
Bài 12. Hỗn hợp E gồm đipeptit mạch hở X (được tạo ra từ amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH) và este đơn chức Y. Cho 0,2 mol E tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E thu được 0,64 mol CO2, 0,40 mol H2O và 0,896 lít (đktc) khí N2. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 39.
B. 45. 
C. 35.
D. 42. 
Bài 13. Hỗn hợp X gồm anđehit malonic, vinyl fomat, ancol etylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 4,82 gam hỗn hợp X thu được 0,22 mol CO2 và 0,21 mol H2O. Lấy 7,23 gam hỗn hợp X đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn đem trung hòa dung dịch sau phản ứng, rồi lấy toàn bộ dung dịch thu được tham gia phản ứng tráng bạc thu được tối đa m gam Ag. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 15,00.
B. 21,75.
C. 13,00.
D. 19,45. 
Bài 14. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp A gồm 0,1mol benzen và hai hiđrocacbon mạch hở, sản phẩm thu được gồm 1,1 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Hỏi 0,1 mol hỗn hợp A có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa bao nhiêu mol Br2 trong nước.
A. 0,1 mol
B. 0,7 mol
C. 0,5 mol
D. 0,3 mol
Bài 15. Hỗn hợp X gồm một anđehit đơn chức mạch hở và một ankin( phân tử ankin có cùng số nguyên tử H nhưng ít hơn 1 nguyên tử C so với anđehit). Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 2,4 mol CO2 và 1 mol H2O. Nếu cho 1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được khối lượng kết tủa tối đa là:
A. 308,0 gam
B. 230,4 gam
C. 144,0 gam
D. 301,2 gam
Bài 16. x mol CO2 vào dung dịch a mol Ba(OH)2 và b mol NaOH sinh ra c mol kết tủa. kết quả ta được đồ thị sau
30e.png
Giá trị của a là:
A. 0,1
B. 0,15
C. 0,2
D. 0,25
Bài 17. Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vưà đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là:
A. 54,84.
B. 53,16.
C. 60,36.
D. 57,12.
Bài 18. Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp E chứa X và hai este Y, Z (đều no, mạch hở, không phân nhánh) cần dùng 1,125 mol  O2, thu được 1,05 mol CO2. Mặt khác, đun nóng 67,35 gam E với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp chứa hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp gồm hai muối có khối lượng m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 82,9.
B. 83,9.
C. 64,9.
D. 65,0.
Bài 19. Một hỗn hợp X gồm 1 axit no, đơn chức, mạch hở và một axit no, 2 chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X thu được 0,24 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 dư thu được 3,136 lít CO2 (đktc). Công thức của 2 axit là
A. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH.
B. HCOOH và HOOC-COOH.
C. HCOOH  và HOOC-(CH2)4-COOH.
D. CH3COOH và HOOC-COOH.
Bài 20. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là
A. 2-Metylbutan.
B. etan. 
C. 2,2-Đimetylpropan
D. 2-Metylpropan.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017