nhiệt độ sôi
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Moon.vn - Học để khẳng định mình

nhiệt độ sôi

Tuyển chọn 667 bài tập về nhiệt độ sôi

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hợp chất hữu cơ có tính chất hoặc đặc điểm nào sau đây?
A. Nhất thiết phải có C và H.
B. Có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao.
C. Liên kết trong hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị.
D. Các phản ứng của hợp chất hữu cơ thường xảy ra nhanh.
Bài 2. Cho các sơ đồ phản ứng sau:
C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O.
X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4.
X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O.
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các chứa X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.
B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.
C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.
D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.
Bài 3. Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:
612638[de].png
Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?
A. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (830C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.
B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.
C. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.
D. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi muối.
Bài 4. Hợp chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C8H12O5. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được glixerol và hai muối của hai axit cacboxylic đơn chức Y và Z (phân tử Z nhiều hơn phân tử Y một nguyên tử cacbon). Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất Y có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.
B. Chất Z làm mất màu dung dịch brom.
C. Phân tử X có một liên kết π.
D. Hai chất Y và Z là đồng đẳng kế tiếp.
Bài 5. Dãy nào sau đây gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải?
A. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH
B. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO
C. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO
D. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO
Bài 6. Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H6O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo ra anken. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất X có mạch cacbon phân nhánh.
B. Chất Z không tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Chất Y có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
D. Phân tử chất Z có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.
Bài 7. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của ba chất hữu cơ X, Y, Z được trình bày trong bảng sau:
32h.png
Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. Anilin, alanin, benzen
B. Alanin, anilin, benzen.
C. Benzen, alanin, anilin.
D. Benzen, anilin, alanin.
Bài 8. Phát biểu nào sau đây về este không đúng ?
A. Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với ancol có cùng số nguyên tử C.
B. Ở điều kiện thường, các este là chất lỏng, nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước.
C. Các este thường có mùi thơm dễ chịu, có ứng dụng trong công nghiệp.
D. Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch.
Bài 9. Trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của ba chất hữu cơ X, Y, Z được trình bày trong bảng sau:
Screenshot_32.png
X, Y, Z tương ứng là chất nào sau đây:
A. Phenol, ancol etylic, anilin.
B. Phenol, anilin, ancol etylic.
C. Anilin, phenol, ancol etylic.
D. Ancol etylic, anilin, phenol.
Bài 10. Cho sơ đồ biến hóa: C2H4 + H2O → X; X + O2 → Y; Y + metyl amin = Z (muối). Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Từ axetandehit điều chế trực tiếp ra X và Y.
B. Nhiệt độ sôi của Y lớn hơn nhiệt độ sôi của X.
C. Trong sơ đồ trên có 1 sản phẩm có H2O.
D. Muối Z có đồng phân là amino axit.
Bài 11. Cho hình vẽ thiết bị chưng cất thường:
b.png
Vai trò của nhiệt kế trong khi chưng cất.
A. Đo nhiệt độ của ngọn lửa.
B. Đo nhiệt độ của nước sôi.
C. Đo nhiệt độ sôi của chất đang chưng cất.
D. Đo nhiệt độ sôi của hỗn hợp chất trong bình cầu.
Bài 12. Cho các phát biểu sau:
(1) Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
(2) Vinyl axetat có khả năng làm mất màu nước brom.
(3) Tinh bột khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường kiềm chỉ tạo glucozơ.
(4) Dung dịch anbumin của lòng trắng trứng khi đun sôi bị đông tụ.
(5) Phenol dùng để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitrophenol).
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Bài 13. Cho các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO. Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi của các chất theo chiều từ trái sang phải là
A. C2H5OH; CH3CHO; CH3COOH
B. CH3COOH; C2H5OH; CH3CHO
C. C2H5OH; CH3COOH; CH3CHO
D. CH3CHO; CH3COOH; C2H5OH
Bài 14. Cho các sơ đồ phản ứng sau:
C10H10O4 + 2NaOH Screenshot_36.png X1 + 2X2
X1 + H2SO4→ X3 + Na2SO4
X3 + X4→ poli(etilen-terephtalat) + 2H2O
Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất X2 không có đồng phân.
B. Nhiệt độ sôi của X3 cao hơn axit benzoic.
C. X là hợp chất hữu cơ đa chức.
D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.
Bài 15. Cho các phát biểu sau:
(a) Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng.
(b) Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với ancol có cùng số nguyên tử cacbon.
(c) Phân tử peptit mạch hở luôn có số nguyên tử N bằng số liên kết peptit.
(d) Nhựa novolac và thủy tinh plexiglas đều thuộc loại chất dẻo.
(e) Trùng hợp buta-1,3-đien và isopren đều thu được polime có tính đàn hồi.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Bài 16. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ở dạng mạch hở, phân tử fructozơ có 5 nhóm OH liền kề nhau.
B. Metyl fomat có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic và ancol propylic.
C. Phân tử triolein và axit oleic đều chứa số chẵn nguyên tử cacbon.
D. Saccarozơ bị hóa đen khi tiếp xúc với dung dịch H2SO4 đặc.
Bài 17. Từ hợp chất X (C8H14O4) tiến thành các sơ đồ phản ứng sau:

Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất X có mạch cacbon không phân nhánh.
B. Nhiệt độ sôi của Z cao hơn axit axetic.
C. Dung dịch T làm phenolphtalein chuyển màu hồng.
D. Nhiệt độ nóng chảy của T cao hơn Y.
Bài 18. Cho các phát biểu sau:
(a) Tristearin và tripanmitin đều thuộc loại triglixerit.
(b) Ở dạng mạch hở, phân tử glucozơ và fructozơ đều có nhóm chức anđehit.
(c) Thủy phân hoàn toàn các este không no đều thu được anđehit hoặc xeton.
(d) Nicotin là một loại amin rất độc có trong cây thuốc lá.
(e) Axit cacboxylic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol có cùng phân tử khối.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Bài 19. Từ este E (C5H8O2) thực hiện sơ đồ các phản ứng:

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Z là amoni propionat.
B. T có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.
C. E là vinyl propionat.
D. G là etan.
Bài 20. Đun nóng hỗn hợp gồm axit ađipic và một ancol X (no, đơn chức, mạch hở) với xúc tác H2SO4 đặc, thu sản phẩm hữu cơ có chứa chất Y có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố
Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.
Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Phân tử Y có chứa hai chức este.
B. X có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.
C. X có khả năng tách nước tạo anken.
D. Có hai đồng phân cấu tạo thỏa mãn Y.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017