nhiệt nhôm
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

nhiệt nhôm

Tuyển chọn 352 bài tập về nhiệt nhôm

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 41,1 gam X gồm Cr2O3, Fe3O4, Al (các chất có số mol bằng nhau) trong môi trường khí trơ, sau một thời gian thu được chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được hỗn hợp sản phẩm khử Z chỉ gồm N2O và NO có tổng thể tích 2,24 lít (đktc). Tỉ khối của Z so với H2
A. 17,8  
B. 20,6  
C. 18,5   
D. 16,4 
Bài 2. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp rắn X gồm Al, FeO và Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí) thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau.
+ Cho phần một vào dung dịch NaOH dư, thu được 0,225 mol H2 và còn m gam chất rắn không tan.
+ Cho phần hai vào dung dịch HNO3 dư, thu được 0,35 mol NO (sản phẩm khử duy nhất).
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 14,00.
B. 9,80.
C. 10,08.
D. 11,20.
Bài 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (biết Fe3O4 chỉ bị khử về Fe). Chia Y thành hai phần:
- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,15 mol H2, dung dịch Z và phần không tan T. Cho toàn bộ phần không tan T tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,45 mol H2.
- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HCl thu được 1,2 mol H2.
Giá trị của m là
A. 173,8.
B. 135,4.
C. 144,9.
D. 164,6.
Bài 4. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), thu được 36,15 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít (đktc) khí H2 và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần hai trong 850 ml dung dịch HNO3 2M, thu được 3,36 lít (đktc) khí NO và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 103.
B. 95.
C. 110.
D. 113.
Bài 5. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), thu được 36,15 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít (đktc) khí H2 và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần hai trong 850 ml dung dịch HNO3 2M, thu được 3,36 lít (đktc) khí NO và dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 113.
B.  95.
C. 110.
D.
103.

Bài 6. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí, hiệu suất 100%) với 9,66 gam hỗn hợp X gồm Al và m gam một oxit sắt, thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan Y bằng dung dịch NaOH dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z, chất không tan T và 0,03 mol khí. Sục CO2 đến dư vào dung dịch Z, thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 5,1 gam một chất rắn. Công thức của oxit sắt và giá trị của m là
A. FeO và 7,2.
B. Fe3O4 và 6,96.
C. Fe3O4 và 2,76.
D. Fe2O3 và 8,00.
Bài 7. Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối lượng 21,67 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng Al khử Fe2O3 thành kim loại). Hòa tan hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lít H2 (đktc) và 12,4 gam chất rắn không tan. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là
A. 75%.
B. 50%.
C. 80%.
D. 45%.
Bài 8. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm giữa 6,48 gam Al với 17,6 gam Fe2O3. Chỉ có phản ứng nhôm khử oxit kim loại tạo kim loại. Đem hòa tan chất rắn sau phản ứng nhiệt nhôm bằng dung dịch xút dư cho đến kết thúc phản ứng, thu được 1,344 lít H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là
A. 100%.
B. 90,9%.
C. 83,3%.
D. 70%.
Bài 9. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al, Fe2O3, Cr2O3 sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn phần 1 trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Hòa tan hết phần 2 trong 400 ml dung dịch HNO3 2M, thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Cho từ từ dung dịch NaOH 1M đến dư vào Y thu được kết quả như hình vẽ sau:
Screenshot_27.png
Khối lượng Cr2O3 trong hỗn hợp ban đầu là
A. 7,29 gam
B. 30,40 gam
C. 6,08 gam
D. 18,24 gam
Bài 10. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2. Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 46,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch HNO3 , thu được dung dịch chứa 146,52 gam muối nitrat và 12,992 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất của HNO3). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là
A. 56,48.
B. 50,96.
C. 54,16.
D. 52,56.
Bài 11. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (biết Fe3O4 chỉ bị khử về Fe). Chia Y thành hai phần:
- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,15 mol H2, dung dịch Z và phần không tan T. Cho toàn bộ phần không tan T tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,45 mol H2.
- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HCl thu được 1,2 mol H2. Giá trị của m là
A. 164,6.
B. 144,9.
C. 135,4.
D. 173,8.
Bài 12. Có 3,94 gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 (trong đó Al chiếm 41,12% về khối lượng) thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X trong chân không thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 0,314 mol HNO3 thu được dung dịch Z chỉ có các muối và 0,021mol một khí duy nhất là NO. Cô cạn Z, lấy chất rắn khan nung trong chân không đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp a gam hỗn hợp T gồm khí và hơi. Giá trị của a gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 14,15.
B. 15,35.
C. 15,78.
D. 14,58.
Bài 13. Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?
A. 3Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.
B. 8Al + 3Fe3O4 Screenshot_36.png 4Al2O3 + 9Fe.
C. 2Al2O3 4Al + 3O2.
D. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.
Bài 14. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X chứa một oxit sắt, 0,02 mol Cr2O3 và 0,04 mol Al sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc (nóng) thu được 0,896 lít SO2 ở (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho phần 2 tan hết trong dung dịch chứa 0,25 mol HCl thu được dung dịch Z và 0,336 lít H2 ở (đktc). Cho Z tác dụng tối đa với x mol NaOH thu được 6,6 gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là
A. 0,27.
B. 0,3.
C. 0,28.
D. 0,25.
Bài 15. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 21,52 gam hỗn hợp gồm Al và ba oxit của sắt, thu được chất rắn X. Chia X thành hai phần bằng nhau.
Cho phần một vào dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2.
Cho phần hai tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng, dùng dư 20% so với lượng phản ứng), thu được dung dịch Y và 7.png mol khí H2. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y (khí quyển trơ), có 0,41 mol Ba(OH)2 phản ứng.
Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng các kim loại trong X là
A. 11,12.
B. 13,36.
C. 10,04.
D. 15,60.
Bài 16. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 11,84 gam hỗn hợp gồm Al và hai oxit của sắt, thu được chất rắn E. Chia E thành hai phần bằng nhau.
Cho phần một vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5).
Cho phần hai vào dung dịch Ba(OH)2 (dùng dư 50% so với lượng phản ứng), thu được dung dịch T, mol khí H2 và 2,8 gam chất rắn. Cho dung dịch H2SO4 dư vào T, có b mol H2SO4 phản ứng.
Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a : b tương ứng là
A. 2 : 5.
B. 3 : 7.
C. 1 : 3. 
D. 1 : 2.
Bài 17. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 18,48 gam hỗn hợp gồm Al, Fe2O3 và CuO, thu được chất rắn X. Chia X thành hai phần có khối lượng khác nhau.
Phần một tác dụng vừa đủ với 40 mL dung dịch NaOH 2M, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc) và 3,04 gam chất rắn.
Hòa tan hoàn toàn phần hai bằng V mL dung dịch gồm H2SO4 2,8M và HNO3 0,8M, thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat và hỗn hợp khí gồm 0,04 mol NO và 0,02 mol N2O.
Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị nhỏ nhất của V là
A. 100.
B. 50.
C. 125.
D. 75.
Bài 18. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 18,24 gam hỗn hợp gồm Al, Fe3O4 và CuO, thu được chất rắn X. Chia X thành hai phần có khối lượng khác nhau.
Phần một tác dụng vừa đủ với 40 mL dung dịch NaOH 2M, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc) và 2,96 gam chất rắn.
Hòa tan hoàn toàn phần hai bằng V mL dung dịch gồm H2SO4 1,8M và HNO3 0,5M, thu được dung dịch chỉ chứa 43,88 gam muối sunfat và hỗn hợp khí gồm NO và 0,03 mol N2O.
Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị lớn nhất của V là
A. 200.
B. 100.
C. 300.
D. 400.
Bài 19. Cho các phát biểu sau:
(a) Gang là hợp kim của sắt chứa không quá 2% khối lượng cacbon.
(b) Trong công nghiệp, crom điều chế được bằng phương pháp nhiệt nhôm.
(c) Dùng Na2CO3 có khả năng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu.
(d) Lá Cu tan được trong lượng dư dung dịch gồm KNO3 và KHSO4.
(e) Hỗn hợp gồm a mol Na và a mol Al2O3 tan hoàn toàn trong nước dư.
(g) Kali đicromat có tính oxi hóa mạnh trong môi trường axit.
Số phát biểu đúng là
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 20. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp X.
Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 1,344 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 9,36 gam kết tủa.
Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được 18,08 gam muối sunfat và 2,912 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4).
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 8,40.
B. 9,28.
C. 7,52.
D. 6,96.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017