phân hạch

Tuyển chọn 198 bài tập về phân hạch

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Gọi k là số nơtron trung bình còn lại sau mỗi phân hạch (k là hệ số nhân nơtron), thì điều kiện cần và đủ để phản ứng phân hạch dây chuyền có thể xảy ra là
A. k ≥ 1.
B. k > 1.
C. k ≤ 1.
D. k < 1.
Bài 2. Một phản ứng hạt nhân có tổng khối lượng các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt trước phản ứng. Đây là phản ứng
A. thu năng lượng.
B. nhiệt hạch.
C. tỏa năng lượng.
D. phân hạch.
Bài 3. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?
A. \(_0^1n + _{92}^{235}U \to _{39}^{94}Y + _{53}^{140}I + 2._0^1n\).
B. \(\alpha + _{13}^{27}A\ell \to _{15}^{30}Si + n\).
C. \(_{84}^{210}Po \to _{82}^{206}Pb + \alpha \).
D. \(_1^2H + _1^3H \to _2^4He + _0^1n\).
Bài 4. Sự phân hạch của hạt nhân urani \({}_{92}^{235}U\) khi hấp thụ một nơtron chậm được cho bởi phương \({}_0^1n + {}_{92}^{235}U \to {}_{92}^{236}U \to {}_{57}^{143}La + {}_{35}^{87}Br + k.{}_0^1n\). Chọn đáp án sai?
A. Phản ứng luôn tỏa năng lượng. 
B. Có thể xảy ra phản ứng dây chuyền. 
C. k = 3.
D. Đây là phản ứng phân hạch.
Bài 5. Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch và phóng xạ có chung đặc điểm nào sau đây?
A. Hạt tạo thành kém bền vững hơn hạt ban đầu .
B. Là phản ứng hạt nhân nhân tạo.
C. Có tính chất dây chuyền.
D. Luôn tỏa năng lượng.
Bài 6. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều có sự hấp thụ notron chậm
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. đều không phải là phản ứng hạt nhân
D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
Bài 7. Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hạch hạt nhân?
A. \({}_{92}^{234}U \to {}_{90}^{230}Th + {}_2^4He.\)
B. \({}_2^4He + {}_3^7Li \to {}_5^{10}B + {}_0^1n.\)
C. \({}_{17}^{37}Cl + {}_1^1H \to {}_{18}^{37}{\rm{Ar}} + {}_0^1n.\)
D. \({}_0^1n + {}_{92}^{235}U \to {}_{39}^{95}Y + {}_{53}^{131}I + 3{}_0^1n.\)
Bài 8. Cho phản ứng hạt nhân nhân . Đây là
A. phản ứng phân hạch.
B. phản ứng thu năng lượng.
C. phản ứng nhiệt hạch.
D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân.
Bài 9. Sản phẩm của phân hạch của hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ:
A. β+
B. α
C. β-
D. γ
Bài 10. Tàu ngầm hạt nhân là một loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng năng lượng của phản ứng hạt nhân. Nguyên liệu thường dùng là U235. Mỗi phân hạch của hạt nhân U235 tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất của lò là 400 MW thì khối lượng U235 cần dùng trong một ngày xấp xỉ bằng
A. 1,75 kg.
B. 2,59 kg.
C. 1,69 kg.
D. 2,67 kg.
Bài 11. Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của 235U và đồng vị này chỉ tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch đều sinh ra 200 MeV; số A-vô-ga-đrô là NA = 6,02.1023 mol-1. Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ trong 1 năm là
A. 76,9 g.
B. 76,9 kg.
C. 153,9 kg.
D. 153,9 g.
Bài 12. Cho phản ứng hạt nhân nhân 3a.png Đây là
A. phản ứng phân hạch.
B. phản ứng thu năng lượng.
C. phản ứng nhiệt hạch.
D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân.
Bài 13. Cho rằng khi một hạt nhân urani 31.png phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy 31.1.png khối lượng mol của urani 31.png là 235 gam/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg urani 31.png là
A. 31a.png
B. 31b.png
C. 31c.png
D. 31d.png
Bài 14. Cho rằng một hạt nhân urani 24.png khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1, 1 eV = 1,6.10-19 J và khối lượng mol của urani 24.png là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi 2 g urani 24.png phân hạch hết là
A. 9,6.1010 J.
B. 10,3.1023J.
C. 16,4.1023 J.
D. 16,4.1010J.
Bài 15. Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?
A. Đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
B. Đều là phản ứng hạt nhân thuộc loại kích thích.
C. Mỗi phản ứng phân hạch tỏa năng lượng lớn hơn phản ứng nhiệt hạch.
D. Đều là phản ứng hạt nhân điều khiển được.
Bài 16. Khẳng định nào sau đây sai khi nói về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch?
A. Cả hai loại phản ứng này đều tỏa năng lượng.
B. Con người đã chủ động tạo ra được hai phản ứng này.
C. Các hạt nhân sản phẩm bền vững hơn các hạt nhân tham gia phản ứng.
D. Một phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng lớn hơn một phản ứng phân hạch.
Bài 17. Cho rằng khi một hạt nhân urani 35.png phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy NA = 6,023.1023 molˉ1, khối lượng mol của 35.png là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1kg urani 35.png là
A. 5,12.1026 MeV.
B. 51,2.1026  MeV.
C. 2,56.1015 MeV.
D. 2,56.1016 MeV.
Bài 18. Giả sử, một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani 1a.png . Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng là 20%. Cho rằng khi một hạt nhân urani 1a.png phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 3,2.10-11 J. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1 và khối lượng mol của là 235g/mol. Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng urani 1a.png mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày là
A. 962 kg.
B. 1121 kg.
C. 1352,5 kg.
D. 1421 kg.
Bài 19. Cho rằng một hạt nhân urani 3.png khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Lấy NA = 6,02.1023 mol-1, 1eV = 1,6.10-19 J và khối lượng mol của urani 3.png là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi 2 g urani phân hạch hết là
A. 9,6.1010 J.
B. 10,3.1023 J.
C. 16,4.1023 J.
D. 16,4.1010 J.
Bài 20. Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng nhiệt hạch?
A. Đều là phản ứng hạt nhân thuộc loại kích thích
B. Đều là phản ứng hạt nhân điều khiển được
C. Đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
D. Mỗi phản ứng phân hạch tỏa năng lượng