phản ứng tráng bạc

Tuyển chọn 806 bài tập về phản ứng tráng bạc

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Chất X có công thức phân tử C10H19O6N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối và hỗn hợp Z gồm hai ancol. Cho Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp T gồm axit glutamic và một axit cacboxylic không tham gia phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.
B. T không làm mất màu nước brom.
C. Chất X có hai công thức cấu tạo.
D. X và Y có cùng chức hoá học, T là metanol.
Bài 2. Hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ mạch hở là X (có công thức phân tử C4H9NO4) và đipeptit Y (có công thức phân tử C4H8N2O3). Cho M tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chỉ gồm: một muối của axit cacboxylic Z, một muối của amino axit T và một ancol E. Biết M có tham gia phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây sai?
A. 1 mol M tác dụng tối đa với 2 mol NaOH. 
B. Y là H2N-CH2CONH-CH2COOH và Z là HCOONa.  
C. Trong phân tử X có một nhóm chức este.  
D. T là H2N-CH2-COOH và E là CH3OH.
Bài 3. Hỗn hợp X gồm anđehit malonic, vinyl fomat, ancol etylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 4,82 gam hỗn hợp X thu được 0,22 mol CO2 và 0,21 mol H2O. Lấy 7,23 gam hỗn hợp X đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn đem trung hòa dung dịch sau phản ứng, rồi lấy toàn bộ dung dịch thu được tham gia phản ứng tráng bạc thu được tối đa m gam Ag. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 15,00.
B. 21,75.
C. 13,00.
D. 19,45. 
Bài 4. Có các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất có nối đôi C=C nên đều tác dụng được với nước brom.
(b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
(c) Este tạo bởi axit no điều kiện thường luôn ở thể rắn.
(d) Khi đun nóng tripanmitin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.
(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.
(f) Tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ nitron; tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1. 
Bài 5. Cho este no, đa chức, mạch hở X (có công thức phân tử CxHyO4 với x ≤ 5) tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm chỉ gồm một muối của axit cacboxylic và một ancol. Biết X có tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Bài 6. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong phân tử vinyl axetat có hai liên kết π. 
B.  Metyl axetat có phản ứng tráng bạc. 
C. Tristearin có tác dụng với nước brom.
D. Chất béo là trieste của glixerol với axit hữu cơ. 
Bài 7. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
(c) Glucozơ thuộc loại mono saccarit.
(d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.
(e) Tất cả các peptit đều có phản ứng Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.
(g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Bài 8. Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dd Y không tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là
A. 5.
B. 9.
C. 4.
D. 6.
Bài 9. Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX < MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được khí N2; 14,56 lít CO2 (ở đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch x mol HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Giá trị của x là 0,075
B. X có phản ứng tráng bạc
C. Phần trăm khối lượng của Y trong M là 40%.
D. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%.
Bài 10. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2  tạo dung dịch màu xanh lam.
B. Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng.
C. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit.
D. Tinh bột có phản ứng tráng bạc.
Bài 11. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ở điều kiện thường, triolein là chất lỏng
B. Thủy phân vinyl axetat thu được ancol metylic.
C. Metyl fomat có phản ứng tráng bạc.
D. Axit stearic là axit no mạch hở.
Bài 12. Hình vẽ sau mô tả quá trình dẫn khí vào các dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng:
19h.png
Ở ống nghiệm nào xảy ra phản ứng tráng bạc?
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Bài 13. Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H6O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo ra anken. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất X có mạch cacbon phân nhánh.
B. Chất Z không tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Chất Y có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
D. Phân tử chất Z có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.
Bài 14. Một este X có công thức phân tử là C3H6O2 và có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của este X là
A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOCH=CH2.
D. HCOOC2H5.
Bài 15. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. C2H5OH.
B. CH3CHO.
C. CH3COOH.
D. C2H2.
Bài 16. Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là
A. Fructozơ, glixerol, anđehit axetic
B. Glucozơ, glixerol, axit fomic
C. Glucozơ, axit fomic, anđehit axetic.
D. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ.
Bài 17. Chất hữu cơ có công thức phân tử C4H6O4 không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu được ancol Y và m gam một muối. Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và m lần lượt là
A. 0,1 và 16,6
B. 0,12 và 24,4
C. 0,2 và 16,8
D. 0,05 và 6,7
Bài 18. Ba chất hữu cơ X, Y, Z (58 < MX < MY < MZ < 78), là các hợp chất tạp chức, phân tử chỉ chứa C, H và O có các tính chất sau:
- X, Y, Z đều tác dụng được với Na.
- Y, Z tác dụng được với NaHCO3.
- X, Y đều có phản ứng tráng bạc
Tổng số nguyên tử trong X, Y và Z là
A. 25.
B. 26.
C. 24.
D. 27.
Bài 19. Este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử C6H8O4 không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, được tạo ra từ ancol Y và axit cacboxylic Z. Đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo ra được anken; Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Chất Z không làm mất màu dung dịch brom.
B. Chất Y là ancol etylic.
C. Trong phân tử chất Z có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.
D. Trong X có ba nhóm -CH3.
Bài 20. Hỗn hợp X gồm C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt khác, cho 8,55 gam hỗn hợp X thực hiện phản ứng tráng bạc thu được p gam Ag. Giá trị của p là
A. 8,64
B. 11,0808
C. 18,59
D. 21,6