phóng xạ

Tuyển chọn 1110 bài tập về phóng xạ

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Đồng vị Po210 phóng xạ α và biến thành hạt nhân chì Pb206 bền. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi số hạt nhân Poloni (NPo) và số hạt nhân chì (NPb) theo thời gian t. Tỉ số khối lượng của hạt nhân chì so với hạt nhân Poloni vào thời điểm t2 = 2t1 gần bằng
3.png
A. 9,10.
B. 2,17.
C. 2,13.
D. 8,91.
Bài 2. Một chất phóng xạ có chu kì bãn rã là T thì hằng số phóng xạ λ của chất đó là
A. \(\lambda = {e^{ - \dfrac{{\ln 2}}{T}}}. \)
B. \(\lambda = \dfrac{T}{{\ln 2}}. \)
C. λ = T.ln2.
D. \(\lambda = \dfrac{{\ln 2}}{T}. \)
Bài 3. Hạt nhân \({}_{84}^{210}Po\) phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g \({}_{84}^{210}Po\). Sau 690 ngày thì khối lượng hạt nhân X tạo thành có giá trị gần nhất là
A. 0,010 g.
B. 0,190 g.
C. 0,175 g.
D. 0,950 g. 
Bài 4. Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch và phóng xạ có chung đặc điểm nào sau đây?
A. Hạt tạo thành kém bền vững hơn hạt ban đầu .
B. Là phản ứng hạt nhân nhân tạo.
C. Có tính chất dây chuyền.
D. Luôn tỏa năng lượng.
Bài 5. Một nguồn phóng xạ có chu kỳ bán rã T và tại thời điểm ban đầu có 48N0 hạt nhân. Hỏi sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân còn lại là bao nhiêu?
A. 4N0
B. 6 N0
C. 8 N0
D. 16 N0
Bài 6. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều có sự hấp thụ notron chậm
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. đều không phải là phản ứng hạt nhân
D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
Bài 7. Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: trong 1 giờ đầu mẫu chất phóng xạ này phát ra 1024n hạt α và trong 2 giờ tiếp theo mẫu chất phóng xạ chỉ phát ra 33n hạt α. Giá trị của T là
A. 24,0 phút.
B. 12,0 phút.
C. 12,1 phút.
D. 24,2 phút.
Bài 8. Hạt nhân \({}_{82}^{214}Pb\) phóng xạ β- tạo thành hạt nhân X. Hạt nhân X có bao nhiêu nơtron?
A. 131.
B. 83.
C. 81.
D. 133.
Bài 9. Cho phản ứng hạt nhân nhân . Đây là
A. phản ứng phân hạch.
B. phản ứng thu năng lượng.
C. phản ứng nhiệt hạch.
D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân.
Bài 10. Cho prôtôn có động năng KP = 2,25MeV bắn phá hạt nhân Liti đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của prôtôn góc φ như nhau. Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5 MeV/c2. Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma giá trị của góc φ là
A. 82,70.
B. 39,450.
C. 41,350.
D. 78,90.
Bài 11. Sản phẩm của phân hạch của hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ:
A. β+
B. α
C. β-
D. γ
Bài 12. Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.
B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.
C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.
Bài 13. Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sự phóng xạ không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài như nhiệt độ, áp suất,....
B. Tổng khối lượng của các hạt tạo thành lớn hơn khối lượng của hạt nhân mẹ.
C. Hạt nhân con bền vững hơn hạt nhân mẹ.
D. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
Bài 14. Hạt nhân 22.png đang đứng yên thì phóng xạ α. Ngay sau đó, động năng của hạt α.
A. bằng động năng của hạt nhân con.
B. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.
C. bằng không.
D. lớn hơn động năng của hạt nhân con.
Bài 15. Hạt nhân 21.png phóng xạ β-. Hạt nhân con sinh ra có
A. 5 prôtôn và 6 nơtron.
B. 7 prôtôn và 7 nơtron.
C. 6 prôtôn và 7 nơtron.
D. 7 prôtôn và 6 nơtron.
Bài 16. Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ
A. Tăng theo thời gian theo định ℓuật hàm số mũ
B. Giảm theo thời gian theo định ℓuật hàm số mũ
C. Tỉ ℓệ thuận với thời gian
D. Tỉ ℓệ nghịch với thời gian
Bài 17. Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 2h và 4h. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian 8h thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B còn lại là
A. 1/2.
B. 1/3.
C. 1/4.
D. 2/3.
Bài 18. Phát biểu nào sau đây về phóng xạ là đúng?
A. Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
B. Phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. Diễn ra mạnh ở áp suất và nhiệt độ thấp.
D. Diễn ra mạnh ở áp suất và nhiệt độ cao.
Bài 19. Sắp xếp nào sau đây là đúng về sự giảm dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong không khí?
A. γ, β, α
B. α, γ, β.
C. α, β, γ.
D. β, γ, α.
Bài 20. Hạt nhân mẹ X phóng xạ tạo thành hạt nhân con Y. Sự phụ thuộc số hạt nhân X và Y theo thời gian được cho bởi đồ thị. Tỷ số hạt nhân 3a.png tại thời điểm t0 gần giá trị nào nhất sau đây ?
3a.png
A. 9,3.
B. 7,5.
C. 8,4.
D. 6,8.