Pin quang điện

Tuyển chọn 93 bài tập về Pin quang điện

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích
A. hiện tượng quang điện.
B. hiện tượng quang – phát quang.
C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.
D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.
Bài 2. Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng
A. Quang – phát quang.
B. quang điện ngoài.
C. quang điện trong.
D. nhiệt điện
Bài 3. Cho bốn thiết bị sau : pin quang điện, pin nhiệt điện, tế bào quang điện và máy phân tích quang phổ. Thiết bị nào có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong ?
A. pin nhiệt điện.
B. tế bào quang điện.
C. pin quang điện.
D. máy phân tích quang phổ.
Bài 4. Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng
A. quang điện trong
B. quang phát quang
C. cảm ứng điện từ
D. tán sắc ánh sáng
Bài 5. Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích
A. hiện tượng quang điện.
B. hiện tượng quang – phát quang.
C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.
D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.
Bài 6. Pin quang điện là nguồn điện
A. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
C. biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.
D. biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.
Bài 7. Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài.
B. Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
C. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
D. Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết trong chất bán dẫn.
Bài 8. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào có nội dụng đúng?
A. Ánh sáng có bước sóng càng lớn thì càng dễ gây ra hiện tượng quang điện
B. Ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì năng lượng photon càng nhỏ
C. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng
D. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong
Bài 9. Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào
A. sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.
B. hiện tượng nhiệt điện.
C. hiện tượng quang điện ngoài.
D. hiện tượng quang điện trong.
Bài 10. Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng
A. quang – phát quang.
B. Tán sắc ánh sáng.
C. Quang điện trong.
D. Huỳnh quang.
Bài 11. Pin quang điện là nguồn điện trong đó
A. hóa năng được biến đổi thành điện năng.
B. cơ năng được biến đổi thành điện năng.
C. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng.
D. quang năng được biến đổi thành điện năng.
Bài 12. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về pin quang điện ?
A. pin quang điện biến đổi quang năng thành điện năng.
B. pin quang điện là nguồn điện, trong đó điện năng được biến đổi trực tiếp từ nhiệt năng.
C. pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
D. pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
Bài 13. Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Với mỗi chùm ánh sáng, các photon đều mang năng lượng bằng nhau.
B. Tia laze có tính đơn sắc cao, tính định hướng, tính kết hợp rất cao và cường độ lớn.
C. Hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong quang điện trở và pin quang điện.
D. Trong hiện tượng quang phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ dẫn đến phát ra một photon khác.
Bài 14. Quang điện trở và pin quang điện đều
A. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
B. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong
C. hoạt động dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng
D. biến quang năng thành điện năng
Bài 15. Pin quang điện hoạt động dựa vào
A. sự tạo thành hiệu điện thế điện hóa giữa hai điện cực.
B. sự tạo thành hiệu điện thế tiếp xúc giữa hai kim loại.
C. hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp tiếp xúc p-n.
D. sự tạo thành hiệu điện thế giữa hai đầu nóng lạnh khác nhau của một sợi dây kim loại.
Bài 16. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.
B. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.
C. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phôtôn chuyển động với tốc độ c = 3.108 m/s trong mọi môi trường.
D. Ánh sáng có bước sóng càng lớn thì càng dễ gây ra hiện tượng quang điện
Bài 17. Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành
A. hóa năng.
B. năng lượng phân hạch.
C. điện năng.
D. cơ năng.
Bài 18. Khi nói về ánh sáng, phát triển nào sau đây sai?
A. hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong quang điện trở và pin quang điện.
B. tia laze có tính đơn sắc cao, tính định hướng cao và cường độ lớn.
C. trong chân không, phôtôn bay với tốc độ 3.108 m/s dọc theo tia sáng.
D. ánh sáng huỳnh quang có bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
Bài 19. Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành
A. năng lượng phân hạch.
B. cơ năng.
C. điện năng.
D. hoá năng.
Bài 20. Pin quang điện hiện nay được chế tạo dựa trên hiện tượng vật lí nào sau đây?
A. Quang điện ngoài.
B. Lân quang.
C. Quang điện trong.
D. Huỳnh quang.