polime tổng hợp

Tuyển chọn 45 bài tập về polime tổng hợp

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polistiren. Dãy gồm các polime tổng hợp là
A. polietilen, polistiren, nilon-6.
B. polistiren, xenlulozơ, nilon-6,6.
C. polietilen, tinh bột, nilon-6.
D. polietilen, xenlulozơ, nilon-6.
Bài 2. Sợi visco thuộc loại
A. polime trùng hợp.
B. polime bán tổng hợp.
C. polime thiên nhiên.
D. polime tổng hợp.
Bài 3. Trong số các loại polime sau: nilon-6; tơ axetat; tơ tằm; tơ visco; nilon-6,6; tơ nitron; cao su Buna; Poli (metyl metacrylat); cao su thiên nhiên; PVC. Số polime tổng hợp là:
A. 8.
B. 6.
C. 5.
D. 7.
Bài 4. Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, protein, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy các polime tổng hợp là
A. Polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6.
B. Polietilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6.
C. Polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.
D. Polietilen, nilon-6, nilon-6,6, xenlulozơ.
Bài 5. Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?
A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.
B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.
C. Polipropilen, tinh bột, nilon-7, cao su thiên nhiên.
D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên, polibutađien.
Bài 6. Dãy nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp?
A. Tơ capron, tơ nitron, cao su buna.
B. Polistiren, tơ tằm, tơ nilon-6,6.
C. Tơ xenlulozơ axetat, cao su buna-S, tơ nilon-6.
D. Tơ visco, tơ olon, tơ nilon-7.
Bài 7. Các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy các polime tổng hợp là
A. polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6.
B. polietilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6.
C. polietilen, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien.
D. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.
Bài 8. Hai chất nào sau đây gồm các polime tổng hợp?
A. tinh bột, xenlulozơ.
B. polietilen, polibutađien.
C. sợi bông, xenlulozơ tri axetat.
D. tơ tằm, poli(hexametylen ađipamit).
Bài 9. Vật liệu polime tổng hợp E có hình sợi dài, mảnh và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét.
Screenshot_49.png
Biết E bền với nhiệt và bền trong môi trường axit và bazơ. Vật liệu E là
A. tơ nitron.
B. bông.
C. tơ tằm.
D. tơ nilon-6,6.
Bài 10. Cho các polime: PE, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Số polime tổng hợp là:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Bài 11. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
B. Các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.
C. Tơ tằm là polime tổng hợp.
D. Glucozo và fructozo là đồng phân của nhau.
Bài 12. Polime nào sau đây là polime tổng hợp?
A. Tinh bột.
B. Tơ visco.
C. Tơ capron.
D. Tơ tằm.
Bài 13. Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?
A. Tơ visco
B. Tinh bột.
C. Tơ tằm.
D. Polietilen.
Bài 14. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tơ là polime thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo thành sợi dài và mảnh.
B. Tơ nhân tạo là loại tơ được điều chế từ những polime tổng hợp.
C. Tơ visco, tơ axetat đều là loại tơ thiên nhiên.
D. Tơ visco, tơ đồng - amoniac, tơ axetat là những loại tơ tổng hợp.
Bài 15. Cặp chất nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp ?
A. poli(metylmetacrylat) và amilozơ
B. tơ visco và tơ olon
C. tơ xenlulozơ axetat và tơ lapsan
D. poli(vinylclorua) và tơ nilon-6,6
Bài 16. Cho các phát biểu sau:
(1) Sản phẩn thủy phân xenlulozơ (xt H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng gương.
(2) Dung dịch mantozơ tác dụng Cu(OH)2/NaOH đun nóng cho kết tủa Cu2O.
(3) Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2/NaOH khi đun nóng.
(4) Thủy phân saccarozơ cũng như mantozơ đều trong dd H+ đều thu được một monosaccarit duy nhất.
(5) Dung dịch saccarozơ tạo được kết tủa đỏ gạch khi phản ứng với Cu(OH)2.
(6) Sobitol là hợp chất đa chức.
(7) Xenlulozơ thuộc loại polime tổng hợp.
(8) Tinh bột và xenlulozơ đều không có phản ứng của ancol đa chức.
Số phát biểu đúng là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Bài 17.
Cho các polime sau: polietilen; poliacrilonitrin; tơ visco, nhựa novolac, xenlulozơ, caosu lưu hoá, cao su buna-N, tơ nilon-6,6. Số polime tổng hợp là
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
Bài 18. Chọn phát biểu sai
A. Trong cao su tự nhiên poliisopren tồn tại ở dạng cấu hình cis
B. Các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng đều là polime tổng hợp
C. Các tơ nilon chỉ có thể điều chế bằng phản ứng trùng ngưng
D. Các polime mà thành phần chỉ có C, H thì không bị thủy phân trong môi trường axit và kiềm
Bài 19. Tìm phát biểu đúng ?
A. Các peptit Gly-Ala-Ala và Al-Gly-Gly đều có phản ứng màu biure.
B. Tất cả các cacbohiñrat đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
C. Este phản ứng thủy phân trong NaOH thu được muối và ancol.
D. Các polime tổng hợp rất bền trong môi trường bazơ.
Bài 20. Polime nào sau đây là polime tổng hợp?
A. Thủy tinh hữu cơ Plexiglas.
B. Tinh bột.
C. Tơ visco.
D. Tơ tằm.