polime

Tuyển chọn 1468 bài tập về polime

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho các phát biểu sau :
(a) Không nên dùng dầu, mỡ động thực vật để lâu trong không khí
(b) Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài, mảnh với độ bền nhất định
(c) Chỉ có các monome chứa các liên kết bội mới có thể tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime
(d) Hầu hết các polime là những chất rắn, không bay hơi, có nhiệt độ nóng chảy xác định
(e) Sự đông tụ và kết tủa protein xảy ra khi đun nóng hoặc cho axit, bazo hay một số muối vào dung dịch protein
(f) Cao su lưu hóa có tính
Số phát biểu đúng là :
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Bài 2. Polime thiên nhiên X là thành phần chính cấu tạo nên màng tế bào ở thực vật. Ở nhiệt độ thường X không tan trong nước nhưng tan trong nước Svayde. Polime X là
A. Tinh bột.  
B. Saccarozơ.    
C. Xenlulozơ. 
D. Tơ tằm. 
Bài 3. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
A. poli(vinyl clorua).
B. poli(metyl metacrylat).
C. polietilen.
D. poli(hexametylen ađipamit).
Bài 4. Tên gọi của polime có công thức 667629.png là
A. polietilen.
B. poli(metyl metacrylat).
C. polistiren.
D. poli(vinyl clorua).
Bài 5. Polime nào sau đây là polime bán tổng hợp?
A. Tơ olon.
B. Tơ tằm.
C. Tơ nilon-6.
D. Tơ visco.
Bài 6. Chất nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên có mạch phân nhánh?
A. Amilopectin.
B. Amilozơ.
C. Cao su buna-S.
D. Xenlulozơ.
Bài 7. Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?
A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7.
B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7.
C. Polipropilen, tinh bột, poli(metyl metacrylat).
D. Tơ visco, poli(metyl metacrylat), polibutađien.
Bài 8. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Poli(metyl metacrylat).
B. Poli(vinyl clorua).
C. Poli(etylen terephtalat).
D. Poliacrilonitrin.
Bài 9. Polime nào sau đây có mạch không phân nhánh?
A. Glicogen.
B. Amilopectin.
C. Cao su lưu hoá.
D. Amilozơ.
Bài 10. Trong các polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon – 7; (4) poli (etylenterephtalat); (5) nilon- 6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:
A. (1), (3), (5).
B. (3), (4), (5).
C. (1), (3), (6).
D. (1), (2), (3).
Bài 11. Trong các polime sau, polime nào có cấu trúc mạng không gian ?
A. Xenlulozơ.  
B. Amilopectin
C. nhựa bakelit.
D. glicogen
Bài 12. Có các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất có nối đôi C=C nên đều tác dụng được với nước brom.
(b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
(c) Este tạo bởi axit no điều kiện thường luôn ở thể rắn.
(d) Khi đun nóng tripanmitin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.
(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.
(f) Tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ nitron; tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1. 
Bài 13. Polime nào sau đây trong thành phần hóa học chỉ có hai nguyên tố C và H?
A. Poliacrilonitrin.
B.  Poli(metyl metacrylat).
C. Poli(vinyl clorua).
D. Polistiren.
Bài 14. Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là:
A. polietilen.
B. poliacrilonitrin.
C. poli(vinyl clorua).
D. poli(metyl metacrylat).
Bài 15. Polime thuộc tơ thiên nhiên là:
A. tơ tằm.
B. tơ nitron.
C. tơ visco.
D. tơ nilon-6,6.
Bài 16. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:
A. tơ nilon-6,6.
B. thủy tinh hữu cơ.
C. tơ olon (tơ nitrin).
D. poli(vinyl clorua).
Bài 17. Tên gọi của polime có công thức –(–CH2–CH2–)n– là
A. polistiren.
B. poli(metyl metacrylat).
C. poli(vinyl clorua).
D. polietilen.
Bài 18. Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tiến hành thí nghiệm: nhỏ vài giọt nước clo vào dung dịch chứa natri iotua, sau đó cho polime X tác dụng với dung dịch thu được thấy tạo màu xanh tím. Polime X là :
A. xenlulozơ.
B. saccarozơ.
C. tinh bột.
D. glicogen.
Bài 19. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
A. Polisaccarit.
B. Poli(vinyl clorua).
C. Poli(etylen terephatalat).
D. Nilon-6,6.
Bài 20. Cho các phát biểu sau:
(a) Protein và amino axit đều có tính lưỡng tính.
(b) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin có thể làm hồng phenolphtalein.
(c) Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm, polime, dược phẩm.
(d) Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren.
(e) Tơ nitron (hay olon) được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét.
(f) Trong phản ứng tráng gương, glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa.
(g) Tơ viscô, tơ axetat là tơ tổng hợp.
(h) Sản phẩm thủy phân xenlulozơ có thể tham gia phản ứng tráng gương.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 4.
C. 5. 
D. 6.