số chất tham gia

Tuyển chọn 37 bài tập về số chất tham gia

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho các chất sau: vinyl fomat, triolein, tinh bột, anilin, Gly-Ala-Gly, protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là
A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Bài 2. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozo, etyl amin, Gly-ala, tơ nilon-6. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 3. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là:
A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Bài 4. Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etyl amin, alanin. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit đun nóng là:
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Bài 5. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng với dung dịch NaOH khi đun nóng là:
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Bài 6. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 7. Cho các chất sau: triolein, tripanmitin, etyl axetat, axit axetic. Số chất tham gia phản ứng xà phòng hóa là
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Bài 8. Cho các chất sau: saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, xenlulozơ, fructozơ , tripanmitin, số chất tham gia phản ứng thủy phân là
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Bài 9. Cho các chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat. Số chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, to) là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Bài 10. Cho dãy chất sau: benzen, axetandehit, axit oleic, phenol, anilin, tristearin, etan, anlen, propenal, dung dịch fomon, fructozơ, saccrozo. Số chất tham gia phản ứng cộng với brom trong dung môi nước là ?
A. 3.
B. 5.
C. 7.
D. 9.
Bài 11. Cho các chất sau: Vinyl axetat, triolein, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, anilin, protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là:
A. 8.
B. 6.
C. 5.
D. 7.
Bài 12. Cho các chất sau: etyl axetat, tristearin, alanin, tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, glucozơ, anilin. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là:
A. 6.
B. 4.
C. 7.
D. 5.
Bài 13. Cho các chất: saccarozơ, fructozơ, tinh bột, metyl axetat, xenlulozơ. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit là
A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Bài 14. Cho các chất sau: alanin, fructozơ, metylfomat, glixerol, saccarozơ, glucozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. 5
B. 3
C. 2
D. 4.
Bài 15. Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X.Cho dung dịch X lần lượt phản ứng với các chất Cu, Ag, dung dịch KMnO4, Na2CO3, KNO3. Số chất tham gia phản ứng với dung dịch X là:
A. 6
B. 5
C. 3
D. 4
Bài 16. Cho các chất sau: CH3COOCH3, H2NCH2COOH, CH3COOC6H5, C2H5NH3Cl, H2NCH2COONa, HOOCCH2NH3Cl tác dụng lần lượt với dung dịch KOH dư, đun nóng. Số chất tham gia phản ứng là
A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Bài 17. Cho các chất: glucozơ, tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, alanin, fructozơ, saccarozơ. Số chất tham gia phản ứng thuỷ phân là:
A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
Bài 18. Trong số các chất: toluen, nitrobenzen, anilin, phenol, axit benzoic, benzanđehit, naphtalen, p-xilen, cumen, p-crezol,số chất tham gia phản ứng thế ở nhân thơm dễ hơn so với benzen là
A. 9
B. 7
C. 6
D. 8
Bài 19. Cho ancol etylic tác dụng lần lượt với: Na, NaOH, HCOOH, CH3OH, O2, CuO, Cu(OH)2. Số chất tham gia phản ứng là:
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 6.
Bài 20. Cho dãy các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là:
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2