số loại giao tử
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

số loại giao tử

Tuyển chọn 236 bài tập về số loại giao tử

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1.

Một nhóm tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaXBY tiến hành giảm phân hình thành giao tử, trong đó ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể giới tính phân li bình thường. Nếu giảm phân II diễn ra bình thường thì kết thúc quá trình này sẽ tạo ra số loại giao tử tối đa là

A. 6
B. 7
C. 4
D. 8
Bài 2. Ở một cơ thể của một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24, trong đó có 4 cặp nhiễm sắc thể đồng dạng có cấu trúc giống nhau, giảm phân hình thành giao tử có trao đổi chéo đơn xảy ra ở 2 cặp nhiễm sắc thể. Số loại giao tử tối đa có thể tạo ra là
A. 256.
B. 1024.
C. 4096.
D. 512.
Bài 3. Hai tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AB/ab XDXd giảm phân bình thường nhưng xảy ra hoán vị gen ở một trong hai tế bào. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là
A. 4.
B. 6.
C. 16.
D. 8.
Bài 4. Cho cơ thể có kiểu gen , cặp  có hoán vị gen xảy ra, còn cặp   liên kết hoàn toàn. Cho các phát biểu sau:
I. Nếu 2 cặp gen phân li bình thường trong quá trình giảm phân thì số loại giao tử tạo ra từ cơ thể trên là 8.
II. Nếu ở một số tế bào cặp  không phân li trong giảm phân 2, cặp  giảm phân bình thường thì số loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là 22
III. Cặp   không phân li trong giảm phân 1, khi kết thúc giảm phân 2 cặp này sẽ tạo ra giao tử: , 0
IV. Nếu ở một số tế bào cặp  không phân li trong giảm phân 1 thì cơ thể có kiểu gen   tạo ra tối đa 9 loại giao tử.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 5. Một tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường. Theo lý thuyết số loại giao tử tối đa thu được là
A. 8.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Bài 6. Trong trường hợp các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau, cơ thể có kiểu gen aaBbCcDd khi giảm phân có thể tạo ra tối đa số loại giao tử là
A. 6.
B. 4.
C. 8.
D. 2.
Bài 7. Một cơ thể có kiểu gen có Screenshot_35.pngXY có f = 20% giảm phân bình thường. Số loại giao tử chứa X tạo ra là
A. 16.
B. 8.
C. 4.
D. 2.
Bài 8. Một loài động vật có 4 nhóm gen liên kết. Giả sử trên mỗi cặp NST có vô số cặp gen dị hợp và trong quá trình giảm phân, ở mỗi tế bào chỉ có 1 cặp NST có trao đổi chéo tại 1 điểm nhất định. Theo lí thuyết, sẽ có tối đa số loại giao tử là
A. 4 × 24.
B. 4 × 25.
C. 8 × 28.
D. 8 × 29.
Bài 9. Một loài thực vật có bộ NST 2n = 48. Giả sử trên mỗi cặp NST có vô số cặp gen dị hợp. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng ở mỗi tế bào có 1 cặp NST có trao đổi chéo tại 1 điểm nhất định. Theo lí thuyết, sẽ có tối đa số loại giao tử là
A. 25 × 224
B. 48 × 224.
C. 24 × 225
D. 224.
Bài 10. Ở con cái một loài động vật có 2n = 24, trong đó có 6 cặp nhiễm sắc thể đồng dạng có cấu trúc giống nhau, giảm phân có trao đổi chéo đơn xảy ra ở 2 cặp nhiễm sắc thể. Số loại giao tử tối đa là:
A. 256.
B. 1024.
C. 4096.
D. 16384.
Bài 11. Cho biết các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen AaBbDd là:
A. 4.
B. 8.
C. 16.
D. 6.
Bài 12. Một cơ thể đực có thể kiểu gen AaBbDbEeHh. Ba tế bào sinh tinh ở cơ thể này giảm phân bình thường sẽ cho tối thiểu và tối đa số loại giao tử lần lượt là:
A. 6 và 32.
B. 4 và 32.
C. 2 và 6.
D. 2 và 4.
Bài 13. Có ba tế bào sinh tinh của một cơ thể có kiểu gen AaBbdd XEY giảm phân bình thường tạo giao tử. Số loại giao tử tối đa có thể được tạo ra là
A. 4.
B. 6.
C. 8.
D. 10.
Bài 14. Cơ thể có kiểu gen AaBbDDEe khi giảm phân có thể cho tối đa số loại giao tử
A. 32.
B. 8.
C. 6.
D. 16.
Bài 15. Có 2 tế bào sinh tinh có kiểu gen3.png Dd giảm phân, giả sử hoán vị gen chỉ xảy ra ở 1 trong 2 tế bào. Số loại giao tử tối đa và tối thiểu lần lượt là:
A. 8; 6.
B. 6; 4.
C. 6; 2.
D. 8; 2.
Bài 16. Một tế bào sinh dục đực có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường thực tế cho số loại giao tử là:
A. 2.
B. 4.
C. 8.
D. 2 hoặc 4.
Bài 17. Hai tế bào sinh dục đực có kiểu gen AaBb1.27.pngkhi giảm phân bình thường cho số loại giao tử tối đa là
A. 2.
B. 8.
C. 16.
D. 4.
Bài 18. Cho biết các gen phân li độc lập, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa có thể tạo ra trong quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen AaBBDd là:
A. 16
B. 4
C. 2
D. 8
Bài 19. Phép lai giữu cơ thể ♂ Aabb x ♀ AaBb, trong đó giảm phân I của cơ thể ♂ có 10% tế bào mang cặp nhiễm sắc thể Aa không phân li; còn của cơ thể ♀ có 20% tế bào mang cặp nhiễm sắc thể Bb không phân li; giảm phân II bình thường. Người ta thống kê được:
(1) Số tổ hợp tạo ra ở thế hệ F1 là 32.
(2) Số loại giao tử của cơ thể ♂ là 4 và cơ thể ♀ là 7.
(3) Tỉ lệ hợp tử đột biến chiếm 28%.
(4) Tỉ lệ cá thể một nhiễm chiếm 13%. 
(5) Tỉ lệ cá thể ba nhiễm chiếm 26%. Kết luận đúng là:
A. (1), (3), (4)
B. (2), (3), (5)
C. (1), (2), (5)
D. (1), (2), (3)
Bài 20. Cơ thể có kiểu gen 160.pngsẽ cho số loại giao tử tối đa là:
A. 8
B. 32
C. 16
D. 24

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin