sóng điện từ

Tuyển chọn 1187 bài tập về sóng điện từ

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Gọi tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Mạch dao động LC có thể phát ra sóng điện từ có bước sóng trong chân không là
A.
B.
C.
D.
Bài 2. Sóng điện từ không truyền được trong
A. nước nguyên chất.
B. môi trường chân không.
C. lòng vật dẫn cân bằng điện.
D. môi trường không khí.
Bài 3. Một sóng điện từ điều hòa lan truyền trên phương Ox coi như biên độ sóng không suy giảm. Tại một điểm A có sóng truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình \(B = {2.10^{ - 3}}\cos \left( {{{4.10}^6}\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\) (T). Biết biên độ của cường độ điện trường là 12 V/m, phương trình của cường độ điện trường tại A là
A. \(E = 12\cos \left( {{{4.10}^6}\pi t - \dfrac{\pi }{6}} \right)\) (V/m).
B. \(E = 12\cos \left( {{{4.10}^6}\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\) (V/m).
C. \(E = 12\cos \left( {{{24.10}^6}\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\) (V/m).
D.
\(E = 12\cos \left( {{{4.10}^6}\pi t + \dfrac{{5\pi }}{6}} \right)\) (V/m).

Bài 4. Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?
A. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất kể cả chân không.
B. Sóng điện từ mang năng lượng.
C. Sóng điện từ có thể (phản xạ, khúc xạ, giao thoa)
D. Sóng điện từ là sóng dọc, trong quá trình truyền sóng, các véctơ  và  vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng
Bài 5. Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là
A. biến đổi sóng điện từ thành sóng cơ.
B. trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.
C. làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống.
D. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.
Bài 6. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia tử ngoại bị thủy tinh hấp thụ mạnh và làm ion hóa không khí. 
B. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh
C. Tia tử ngoại có bản chất sóng điện từ
D. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím
Bài 7. Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số
A. sóng điện từ giảm, còn sóng âm tăng.
B. cả hai sóng đều không đổi.
C. sóng điện từ tăng, còn sóng âm giảm.
D. cả hai sóng đều giảm.
Bài 8. Trong mạch LC lý tưởng, điện tích cực đại trên tụ và dòng điện cực đại qua cuộn cảm lần lượt là Q0 = 10-5 C và I0 = 10 A. Lấy π = 3,14. Bước sóng điện từ do mạch bắt được nhận giá trị nào sau đây?
A. 188,4 m.
B. 376,8 m.
C. 1884 m.
D. 314 m.
Bài 9. Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào dưới đây?
A. Mang năng lượng.
B. Tuân theo quy luật giao thoa.
C. Tuân theo quy luật phản xạ.
D. Truyền được trong chân không.
Bài 10. Sóng điện từ nào sau đây không do các vật bị nung nóng tới 20000C phát ra?
A. Tia Rơnghen.
B. Ánh sáng khả kiến.
C. Tia tử ngoại.
D. Tia hồng ngoại.
Bài 11. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Tại mỗi điểm có sóng truyền qua, cảm ứng từ và cường độ điện trường luôn cùng pha.
B. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó không truyền được trong chất lỏng.
C. Sóng điện từ truyền được cả trong chân không.
D. Sóng điện từ được sử dụng trong thông tin liên lạc được gọi là sóng vô tuyến.
Bài 12. Sóng điện từ do các đài vô tuyến truyền thanh phát ra lan truyền trong không gian là
A. sóng mang đã được biến điệu.
B. sóng âm tần đã được biến điệu.
C. sóng điện từ có tần số của âm thanh.
D. sóng cao tần chưa được biến điệu.
Bài 13. Để có thể xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại:
A. sóng trung.
B. sóng ngắn.
C. sóng dài.
D. sóng cực ngắn.
Bài 14. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 10-3/π H và một tụ điện có điện dung C = 1/π nF. Bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thể phát ra bằng
A. 6000 m.
B. 600 m.
C. 60 m.
D. 6 m.
Bài 15. Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Thời điểm t = t0, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 0,5E0. Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ tại M có độ lớn là
A. 6a.png
B. 6a.png
C. 6a.png
D. 6a.png
Bài 16. Một sóng điện từ điều hòa lan truyền trên phương Ox coi như biên độ sóng không suy giảm với chu kì sóng là 0,6 μs. Cho tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không là c = 3.108 m/s. Tại điểm A trên Ox biên độ của cảm ứng từ là 5 mT và biên độ của cường độ điện trường là 10 V/m. Xét điểm B trên Ox mà \(OB - OA = 45\,m\). Khi sóng truyền ổn định, tại thời điểm t cảm ứng từ tại A là 2,5 mT thì độ lớn cường độ điện trường tại B là
A. \(10\) V/m.
B. \(5\sqrt 3 \) V/m.
C. \(5\sqrt 2 \) V/m.
D. \(8\) V/m.
Bài 17. Cho hai linh kiện sau: cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điện phẳng không khí có điện dung C và khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 1 mm. Ban đầu mắc tụ điện vào nguồn điện không đổi có suất điện động E. Tụ điện được tích điện đến điện tích cực đại là 4 nC và cường độ điện trường giữa hai bản tụ là 103 V/m. Sau đó ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi mắc với cuộn cảm L nói trên để tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Biết cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 10 mA. Cho tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không là c = 3.108 m/s. Nếu dùng mạch LC này làm mạch chọn sóng của máy thu thanh đơn giản thì mạch sẽ chọn được sóng điện từ có bước sóng
A. 240π m.
B. 360π m.
C. 60π m.
D. 120π m.
Bài 18. Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia γ không mang điện tích.
B. Tia γ có bản chất là sóng điện từ.
C. Tia γ có khả năng đâm xuyên rất mạnh.
D. Tia γ có vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng.
Bài 19. Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng âm tần và sóng cao tần trong quá trình phát sóng vô tuyến?
A. Âm tần và cao tần cùng là sóng điện từ nhưng tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.
B. Âm tần là sóng âm còn cao tần là sóng điện từ nhưng tần số của chúng bằng nhau.
C. Âm tần là sóng âm còn cao tần là sóng điện từ và tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.
D. Âm tần và cao tần cùng là sóng âm nhưng tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.
Bài 20. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi
B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường
C. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s
D.
Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không