Tập tính

Tuyển chọn 403 bài tập về Tập tính

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Ở một loài cỏ, quần thể ở phía trong bờ sông ra hoa kết hạt đúng vào mùa lũ về, quần thể ở bãi bồi ven sông ra hoa kết hạt trước mùa lũ về nên không giao phấn được với nhau. Đây là ví dụ về
A. cách li cơ học.
B. cách li nơi ở.
C. cách li thời gian.
D. cách li tập tính.
Bài 2. Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li trước hợp tử?
(1) Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản.
(2) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác.
(3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.
(4) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.
Đáp án đúng là
A. (2), (3).
B. (1), (3)
C. (2), (4)
D. (1), (4)
Bài 3. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách li?
A. Trước hợp tử
B. Tập tính
C. Sau hợp tử
D. Cơ học.
Bài 4. Khi nói về tập tính của động vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cơ sở của tập tính là các phản xạ.
B. Nhờ tập tính mà động vật thích nghi với môi trường và tồn tại.
C. Tập tính học được là chuỗi phản xạ không điều kiện.
D. Tập tính của động vật có thể chia làm 2 loại.
Bài 5. Hai quần thể sống trong một khu vực địa lí nhưng các cá thể của quần thể này không giao phối với các cá thể của quần thể kia vì khác nhau về cơ quan sinh sản. Đây là dạng cách li nào?
A. Cách li tập tính.
B. Cách li sau hợp tử.
C. Cách li cơ học.
D. Cách li thời gian.
Bài 6. Phần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế
A. cách li địa lí.
B. cách li sinh thái.
C. cách li tập tính.
D. lai xa và đa bội hóa
Bài 7. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới. 
B. Cách li địa lí sẽ tạo ra các kiểu gen mới trong quần thể dẫn đến hình thành loài mới. 
C. Cách li địa lí luôn dẫn đến hình thành loài mới. 
D. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá thường gặp ở động vật. 
Bài 8. Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử?
(1) Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản.
(2) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác.
(3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.
(4) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.
Đáp án đúng là:
A. (2), (3).
B. (1), (4).
C. (2), (4).
D. (1), (3).
Bài 9. Do các trở ngại địa lí, từ một quần thể ban đầu được chia thành nhiều quần thể cách li với nhau. Nếu các nhân tố tiến hoá làm phân hoá vốn gen của các quần thể này đến mức làm xuất hiện các cơ chế cách li sinh sản thì loài mới sẽ hình thành. Đây là quá trình hình thành loài mới bằng con đường 
A. cách li sinh thái.
B. cách li tập tính.
C. lai xa và đa bội hoá.
D. cách li địa lí. 
Bài 10. Trường hợp nào sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử? 
A. Hợp tử được tạo thành và phát triển thành con lai nhưng con lai lại chết non, hoặc con lai sống được đến khi trưởng thành nhưng không có khả năng sinh sản. 
B. Các cá thể sống trong một môi trường nhưng có tập tính giao phối khác nhau nên bị cách li về mặt sinh sản. 
C. Các cá thể sống ở hai khu vực địa lí khác nhau, yếu tố địa lí ngăn cản quá trình giao phối giữa các cá thể. 
D. Các nhóm cá thể thích nghi với các điều kiện sinh thái khác nhau sinh sản ở các mùa khác nhau nên không giao phối với nhau. 
Bài 11. Hai loài ốc có vỏ xoắn ngược chiều nhau; một loài xoắn ngược chiều kim đồng hồ, loài kia xoắn theo chiều kim đồng hồ nên chúng không thể giao phối được với nhau. Đây là hiện tượng
A. cách li tập tính.
B. cách li nơi ở.
C. cách li thời gian.
D. cách li cơ học.
Bài 12. Trong các cơ chế hình thành loài sau đây, có bao nhiêu cơ chế có thể xảy ra ở cả động vật và thực vật?
I. Hình thành loài bằng cách li địa lí.
II. Hình thành loài bằng cách li tập tính.
III. Hình thành loài bằng cách li sinh thái.
IV. Hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa.
A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Bài 13. Trong các ví dụ sau, những ví dụ nào thuộc loại cách li trước hợp tử?
I. Ếch và nhái cùng sống trong một môi trường nhưng do có tập tính giao phối khác nhau nên chúng không giao phối với nhau.
II. Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết.
III. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la. Con la không có khả năng sinh sản.
IV. Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây kháC.
A. II, III.
B. I, IV.
C. III, IV. 
D. I, II.
Bài 14. Có bao nhiêu ví dụ sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử?
I. Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la. Con la không có khả năng sinh sản.
II. Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác.
III. Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.
IV. Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Bài 15. Cơ chế hình thành loài nào có thể tạo ra loài mới có hàm lượng ADN ở trong nhân té bào cao hơn nhiều so với hàm lượng ADN của loài gốc?
A. Hình thành loài bằng cách li tập tính
B. Hình thành loài bằng con đường sinh thái
C. Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa
D. Hình thành loài bằng con đường địa lý
Bài 16. Hiện tượng nào sau đây minh họa cho cơ chế cách li trước hợp tử?
A. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản
B. Cừu và dê giao phối với nhau, có thụ tinh nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành cơ thể.
C. Trứng nhái thụ tinh bằng tinh trùng cóc thì hợp tử không phát triển
D. Chim sẻ và chim gõ kiến không giao phối với nhau vì tập tính ve vãn khác nhau.
Bài 17. Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố, có giao phối với nhau và sinh con nhưng vẫn được xem là 2 loài. Xét các nguyên nhân sau:
I. Con lai có sức sống yếu, chết trước tuổi sinh sản.
II. Chúng có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau
III. Con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị chọn lọc đào thải.
IV. Chúng có mùa sinh sản khác nhau.
V. Chúng có tập tính giao phối khác nhau.
VI. Con lai không có cơ quan sinh sản.
Có bao nhiêu nguyên nhân dẫn tới được xem là 2 loài?
A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Bài 18. Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố nhưng lại không giao phối với nhau. Lý do nào sau đây có thể là nguyên nhân làm cho hai loài này cách li về sinh sản?
I. chúng có nơi ở khác nhau nên các cá thể không gặp gỡ nhau được
II. nếu giao phối cũng không tạo ra con lai hoặc tạo ra con lai bất thụ
III. chúng có mùa sinh sản khác nhau
IV. con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị đào thải
V. chúng có tập tính giao phối khác nhau
VI. chúng có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau
Phương án đúng:
A. I, II, III, IV, V, VI
B. I, II, V, VI
C. I, II, III, V, VI
D. I, III, V, VI
Bài 19. Ví dụ nào sau đây là ví dụ minh họa cho cơ chế cách li trước hợp tử?
A. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản
B. Cừu và dê giao phối với nhau, có thụ tinh nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành cơ thể.
C. Trứng nhái thụ tinh bằng tinh trùng cóc thì hợp tử không phát triển
D. Chim sẻ và chim gõ kiến không giao phối với nhau vì tập tính ve vãn khác nhau.
Bài 20. Trường hợp nào sau đây được gọi là cách li sau hợp tử?
A. Các cá thể giao phối và sinh con nhưng con sinh ra bị bất thụ.
B. Các cá thể sinh sản vào các mùa khác nhau.
C. Các cá thể có cơ quan sinh sản không tương đồng.
D. Các cá thể có tập tính giao phối khác nhau.