Thực vật CAM

Tuyển chọn 68 bài tập về Thực vật CAM

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật
A. C4. 
B. CAM.
C. C3.
D. C4 và thực vật CAM.
Bài 2. Trong các nhận định dưới đây nhận định nào là không chính xác?
A. Ưu điểm của thực vật CAM là có thể quang hợp trong điều kiện nồng độ CO2 thấp.
B. Ở thực vật C3 chất nhận CO2 trực tiếp là Ribulozo- 1,5điP
C. Cây C4 có năng suất cao hơn so với cây C3
D. Cây C4 thích nghi với các vùng khí hậu nóng, khô và nhiều ánh sáng.
Bài 3. Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là
A. dứa, xương rồng, thuốc bỏng
B. lúa, khoai, sắn, đậu.
C. ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
D. rau dền, kê, các loại rau.
Bài 4. Nhận định nào dưới đây về hô hấp sáng ở thực vật là đúng?
A. Thực vật C3 và thực vật CAM có hô hấp sáng.
B. Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều.
C. Nguyên liệu của hô hấp sáng là glucôzơ.
D. Hô hấp sáng tạo ATP, a xit amin và O2.
Bài 5. Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng, các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sáng?
A. Cây thuộc nhóm C3.
B. Cây thuộc nhóm C4.
C. Cây thuộc nhóm C3 và C4.
D. Cây thuộc nhóm thực vật CAM.
Bài 6. Khi nói về hô hấp sáng ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Enzim ôxigenaza chuyển thành enzim cacbôxilaza ôxi hóa ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat đến CO2.
B. Chỉ xảy ra ở thực vật CAM, gây lãng phí sản phẩm của quang hợp.
C. Xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 nhiều, lượng O2 thấp.
D. Bắt đầu từ lục lạp, qua perôxixôm và kết thúc bằng sự thải ra khí CO2 tại ti thể.
Bài 7. Ở vùng khí hậu khô nóng, nhóm thực vật nào sau đây thường cho năng suất sinh học cao nhất?
A. Nhóm thực vật C3.
B. Nhóm thực vật C4.
C. Nhóm thực vật CAM.
D. Các nhóm có năng suất như nhau.
Bài 8. Trong pha tối của thực vật C4 và trong pha tối của thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?
A. APG.
B. PEP
C. AOA
D. Ribulôzơ  1-5-diP
Bài 9. Nhóm thực vật CAM chủ yếu được phân bố như thế nào? 
A. Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và nhiệt đới. 
B. Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. 
C. Sống ở vùng nhiệt đới.
D. Sống ở vùng sa mạc. 
Bài 10. Khi nói về quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình quang hợp của thực vật C3 diễn ra ở lục lạp của tế bào mô dậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.
II. Ở thực vật C4, pha sáng diễn ra ở lục lạp của tế bào bao bó mạch, pha tối diễn ra ở lục lạp của tế bào mô dậu.
III. Ở thực vật CAM, chỉ có chu trình C4 chứ không có chu trình Canvin.
IV. Khi môi trường không có ánh sáng, thực vật CAM vẫn diễn ra pha tối.
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Bài 11. Hô hấp sáng xảy ra:
A. Ở thực vật C4.
B. Ở thực vật C4 và thực vật CAM.
C. Ở thực vật CAM.
D. Ở thực vật C3.
Bài 12. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là
A. đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.
B. chỉ mở ra khi hoàng hôn và bình minh.
C. chỉ đóng vào giữa trưa khi trời nắng to.
D. đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.
Bài 13. Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?
A. Ở nhóm thực vật C4 và CAM.
B. Ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
C. Chỉ ở nhóm thực vật C3.
D. Chỉ ở nhóm thực vật CAM.
Bài 14. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật?
I. Ở thực vật C3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất AIPG.
II. Thực vật C4 và thực vật CAM có hai loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bó mạch.
III. Sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn cố định CO2 ở thực vật CAM là một hợp chất 4C.
IV. Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2.
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Bài 15. Trong các nhận định dưới đây về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật nhận định nào đúng, nhận định nào sai ?
(1) Các cây C3 có năng suất cao hơn cây C4
(2) Cây C3 có điểm bão hòa ánh sáng cao hơn cây C4
(3) Cây C4 có điểm bù CO2 thấp hơn cây CO2
(4) Thực vật CAM là một cây mọng nước như: lá bỏng, xương rồng…
(5) Quang hợp ở cây C3, C4, CAM đều có chu trình Calvin
A. (1) sai; (2) sai; (3) đúng; (4) đúng; (5) sai.
B. (1) đúng; (2) sai; (3) đúng; (4) sai; (5) đúng.
C. (1) sai; (2) sai; (3) đúng; (4) đúng; (5) sai.
D. (1) sai; (2) sai; (3) đúng; (4) đúng; (5) đúng.
Bài 16. Chu trình Canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?
A. chỉ ở nhóm thực vật CAM.
B. ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
C. ở nhóm thực vật C4 và CAM.
D. chỉ ở nhóm thực vật C3.
Bài 17. Thực vật CAM gồm những cây mọng nước sống ở các vùng hoang mạc khô hạn (ví dụ như cây xương rồng) và các loài cây trồng khác như dứa, thanh long, lá bỏng… Tại sao cây lá bỏng buổi sáng ăn lá cây lại chua hơn buổi chiều?
A. Ban đêm, cây hấp thụ CO2 và chưa thực hiện quá trình quang hợp nên buổi sáng lá cây có pH thấp.
B. Buổi tối cây hô hấp mạnh không quang hợp nên sáng ra lá cây chứa nhiều axit hữu cơ.
C. Buổi chiều, lá cây mất nước nồng độ các axit hữu cơ tăng.
D. Buổi sáng, cây quang hợp mạnh tạo ra các sản phẩm trung gian của chu trình Canvil là các axit hữu cơ.
Bài 18. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là
A. đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.
B. chỉ mở ra khi hoàng hôn.
C. chỉ đóng vào giữa trưa.
D. đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.
Bài 19. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là
A. chỉ đóng vào giữa trưa.
B. chỉ mở khi hoàng hôn.
C. đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.
D. đóng vào ban  ngày và mở ra ban đêm.
Bài 20. Nhận định nào dưới đây về hô hấp sáng ở thực vật là đúng?
A. Thực vật C3 và thực vật CAM có hô hấp sáng.
B. Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 cạn kiệt, O2 tích luỹ nhiều.
C. Nguyên liệu của hô hấp sáng là glucôzơ.
D. Hô hấp sáng tạo ATP, a xit amin và O2.