Tiêu hóa nội bào
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiêu hóa nội bào

Tuyển chọn 25 bài tập về Tiêu hóa nội bào

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Khi nói về tiêu hóa ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình tiêu hóa luôn cần có xúc tác của các enzim thủy phân.
II. Ở động vật đơn bào, chỉ xảy ra tiêu hóa nội bào.
III. Ở người, quá trình tiêu hóa ngoại bào là chủ yếu.
IV. Tất cả các loài động vật ăn cỏ đều có vi sinh vật tham gia biến đổi thức ăn thực vật.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 2. Khi nói về tiêu hóa ở đột vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Động vật càng phát triển thì vừa có tiêu hóa ngoại bào, vừa có tiêu hóa nội bào.
II. Động vật đơn bào chỉ có hình thức tiêu hóa ngoại bào.
III. Tất cả các loài thú ăn cỏ đều có quá trình tiêu hóa sinh học.
IV. Tiêu hóa cơ học chỉ xảy ra ở các loài có túi tiêu hóa.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 3. Động vật nào sau đây vừa có tiêu hóa nội bào vừa có tiêu hóa ngoại bào?
A. Gà.
B. Thủy tức.
C. Trùng giày.
D. Rắn.
Bài 4. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?
A. Chủ yếu là tiêu hóa nội bào
B. Tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào cùng lúc.
C. Chủ yếu là tiêu hóa ngoại bào
D. Chỉ tiêu hóa ngoại bào.
Bài 5. Khi nói về tiêu hóa của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả các loài động vật đều có tiêu hóa hóa học.
II. Trong ống tiêu hóa của động vật vừa diễn ra tiêu hóa nội bào vừa diễn ra tiêu hóa ngoại bào.
III. Tất cả các loài động vật có xương sống đều tiêu hóa theo hình thức ngoại bào.
IV. Tất cả các loài thú ăn cỏ đều có dạ dày 4 túi.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 6. Những phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tiêu hóa ở các động vật?
I. Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.
II. Ở dạ dày của thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học giống dạ dày người.
III. Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn ở thú ăn thực vật.
IV. Ở động vật có ống tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa nội bào.
A. I, IV.
B. I, III.
C. II, IV.
D. II, III.
Bài 7. Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào?
A. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào →Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào.
B. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào.
C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa ngoại bào. 
D. Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào. 
Bài 8. Khi nói về tiêu hóa của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tất cả các loài động vật đều có tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học.
B. Động vật đơn bào vừa có tiêu hóa nội bào, vừa có tiêu hóa ngoại bào.
C. Tất cả các loài động vật có xương sống đều có ống tiêu hóa.
D. Thủy tức là một loài động vật có ống tiêu hóa.
Bài 9. Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Ở thủy tức thức ăn được tiêu hóa nội bào trong lòng túi tiêu hóa.
B. Ở trùng giày thức ăn được tiêu hóa trong bào quan lizôxôm.
C. Quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra trong ống tiêu hóa của động vật ăn thịt là tiêu hóa ngoại bào.
D. Hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn ở động vật ăn thực vật có dạ dày kép cao hơn động vật ăn thực vật có dạ dày đơn.
Bài 10. Khi nói về tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tiêu hóa nội bào diễn ra bên trong tế bào, còn tiêu hóa ngoại bào diễn ra bên ngoài tế bào.
B. Cả 2 hình thức đều có sự tham gia của các enzim tiêu hóa.
C. Cả 2 hình thức đều có hoạt động tiêu hóa cơ học.
D. Hoàn tất quá trình tiêu hóa thức ăn được biến đổi thành chất dinh dưỡng cơ thể có thể hấp thụ được.
Bài 11. Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tất cả các loài động vật đều có tiêu hóa nội bào.
B. Tất cả các loài động vật có xương sống đều có ống tiêu hóa.
C. Tất cả các loài sống trong nước đều tiêu hóa ngoại bào.
D. Tiêu hóa nội bào chỉ có ở các loài động vật đơn bào.
Bài 12. Ở động vật chưa có cơ quan tiến hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?
A. Chủ yếu là tiêu hóa nội bào.
B. Tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào cùng một lúc.
C. Chủ yếu là tiêu hóa ngoại bào.
D. Chỉ tiêu hóa ngoại bào.
Bài 13. Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?
I. Quá trình tiêu hóa luôn cần có xúc tác của các enzim thủy phân.
II. Ở động vật đơn bào, chỉ xảy ra tiêu hóa nội bào.
III. Ở người, vừa tiêu hóa nội bào vừa tiêu hóa ngoại bào.
IV. Tất cả các loài động vật ăn cỏ đều có dạ dày 4 ngăn.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 14. Những phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tiêu hóa ở động vật?
I. Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.
II. Ở thú ăn thịt, thức ăn là thịt được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người.
III.Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn so với ruột non ở thú ăn thực vật.
IV. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào.
A. II, III.
B. I, IV.
C. I, III.
D. II, IV.
Bài 15. Ưu điểm của tiêu hóa thức ăn ở động vật có túi tiêu hóa so với động vật chưa có cơ quan tiêu hóa?
A. tiêu hóa được thức ăn có kích thước lớn hơn.
B. tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim.
C. tiêu hóa nội bào trên thành túi tiêu hóa.
D. tiếp tục tiêu hóa nội bào.
Bài 16. Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Ở thủy tức thức ăn được tiêu hóa nội bào trong lòng túi tiêu hóa.
B. Ở trùng giày thức ăn được tiêu hóa trong bào quan lizôxôm.
C. Quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra trong ống tiêu hóa của động vật ăn thịt là tiêu hóa ngoại bào.
D. Hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn ở động vật ăn thực vật có dạ dày kép cao hơn động vật ăn thực vật có dạ dày đơn.
Bài 17. Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào?
A. Tiêu hóa nội bào→tiêu hóa ngoại bào→Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào.
B. Tiêu hóa ngoại bào→tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào→tiêu hóa nội bào.
C. Tiêu hóa nội bào→Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào→tiêu hóa ngoại bào.
D. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào→Tiêu hóa nội bào→tiêu hóa ngoại bào.
Bài 18. Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào?
A. Tiêu hóa ngoại bào →  Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào.
B. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa ngoại bào.
C. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào.
D. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào.
Bài 19.

Quá trình tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa chủ yếu diễn ra như thế nào? 

A. Thức ăn được tiêu hóa nội bào nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.  
B. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ (enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào.
C. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi.  
D. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản.  
Bài 20. Sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào là:
I. Tiêu hóa nội bào là sự tiêu hóa xảy ra bên trong tế bào
II. Tiêu hóa nội bào là sự tiêu hóa thức ăn xảy ra bên trong của tế bào. Thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim do lizôxôm cung cấp
III. Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức ăn ở bên ngoài tế bào, thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc được tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa
IV. Tiêu hóa ngoại bào là sự tiêu hóa xảy ra bên ngoài tế bào ở các loài động vật bậc cao.
A. II, III.
B. I, IV.
C. I, III.
D. II, IV.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin