tính khử

Tuyển chọn 1322 bài tập về tính khử

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Cho hơi nước đi qua than nung đỏ ta được hỗn hợp khí than khô.
B. Cacbon chỉ thể hiện tính khử trong các phản ứng hoá học.
C. Silic đơn chất tác dụng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
D. Kim cương là cacbon vô định hình.
Bài 2. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Kim loại crom có tính khử mạnh hơn kim loại sắt.
B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ.
C. CrO và Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính.
D. Trong tự nhiên, crom tồn tại ở dạng đơn chất.
Bài 3. Cho các phát biểu sau:
(a) Cr và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử.
(b) Cr2O3 và CrO3 đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nước.
(c) H2CrO4 và H2Cr2O7 đều chỉ tồn tại trong dung dịch.
(d) CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hoá mạnh.
(e) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ.
(g) Ở điều kiện thường, crom (III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Bài 4. Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử?
A. N2 + O2 → 2NO. 
B. N2 + H2 ⇄ 2NH3.
C. N2 + 6Li → 2Li3N.  
D. N2 + 3Ca → Ca3N2.
Bài 5. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
A. Cu.
B. Al.
C. Fe.
D. Mg
Bài 6. Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn kim loại nào dưới đây?
A. K.
B. Na.
C. Fe.
D. Ca
Bài 7. Phát biểu không đúng là
A. Cr có độ hoạt động hóa học mạnh hơn Zn và Fe.
B. CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
C. Hợp chất Cr(III) vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa, còn hợp chất Cr(VI) chỉ có tính oxi hoá mạnh.
D. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, đều có tính chất lưỡng tính.
Bài 8. Nhận xét nào sau đây về tính chất hoá học của các hợp chất anđehit là đúng?
A. Anđehit chỉ có tính khử.
B. Anđehit chỉ có tính oxi hoá.
C. Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.
D.
Anđehit là chất lưỡng tính.

Bài 9. Nhận xét nào sau đây về các hợp chất anđehit là sai?
A. Anđehit có tính khử.
B. Anđehit là hợp chất không no.
C. Anđehit là dẫn xuất chứa nitơ của hiđrocacbon.
D. Anđehit có tính oxi hoá.
Bài 10. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính lưỡng tính.
B. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.
C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
D. Hợp chất Cr (II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr (VI) có tính oxi hóa mạnh.
Bài 11. Người ta có thể sát trùng bằng dung dịch muối ăn NaCl, chẳng hạn như hoa quả tươi, rau sống được ngâm trong dung dịch NaCl từ 10 - 15 phút. Khả năng diệt khuẩn của dung dịch NaCl là vì:
A. dung dịch NaCl có thể tạo ra ion Cl- có tính khử.
B. dung dịch NaCl độc.
C. hiện tượng thẩm thấu làm vi khuẩn bị mất nước.
D. dung dịch NaCl có thể tạo ra ion Na+ có tính oxi hóa.
Bài 12. Tính oxi hoá và tính khử của cacbon cùng thể hiện ở phản ứng nào sau đây?
A. CaO + 3C Screenshot_36.pngCaC2 + CO.
B. C + 2H2 Screenshot_36.pngCH4.
C. C + CO2 Screenshot_36.png2CO.
D. 4Al + 3C Screenshot_36.pngAl4C3.
Bài 13. Phương trình phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của NH3
A. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O.
B. NH3 + HCl → NH4Cl.
C. 8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl .
D. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 + 3H2O.
Bài 14. Tính chất hoá học chung của kim loại kiềm là
A. tính axít.
B. tính bazơ.
C. tính oxi hoá mạnh.
D. tính khử mạnh.
Bài 15. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?
A. Na
B. K.
C. Cu.
D. Al.
Bài 16. Tính chất không phải của kim loại kiềm là
A. Có số oxi hoá +1 trong các hợp chất.
B. Có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong tất cả kim loại.
C. Kim loại kiềm có tính khử mạnh.
D. Độ cứng cao.
Bài 17. Trong các chất sau, chất nào có tính khử mạnh nhất?
A. HI
B. HCl
C. HBr
D. HF
Bài 18. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?
A. Cu.
B. Al.
C. Cr.
D. Fe.
Bài 19. Cho các phát biểu sau:
(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen
(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một
(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Bài 20. Cho X, Y, Z, M là các kim loại. Thực hiện các thí nghiệm sau:
21bo.png
Chiều tăng dần tính khử của các kim loại X, Y, Z, M là
A. Y < X < M < Z.
B. Z < Y < X < M.
C. M < Z < X < Y.
D. Y < X < Z < M.