tơ nhân tạo

Tuyển chọn 168 bài tập về tơ nhân tạo

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Có các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất có nối đôi C=C nên đều tác dụng được với nước brom.
(b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
(c) Este tạo bởi axit no điều kiện thường luôn ở thể rắn.
(d) Khi đun nóng tripanmitin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.
(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.
(f) Tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ nitron; tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1. 
Bài 2. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?
A. Tơ tằm.
B. Tơ nilon-6,6.
C. Tơ capron.
D. Tơ visco.
Bài 3. Cho các phát biểu sau:
(a) Đun nóng NH2-CH2-CH2-COOH có xúc tác thích hợp thì thu được hỗn hợp các đipeptit khác nhau.
(b) Metylamin, amoniac và anilin đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh.
(c) Sobitol là hợp chất hữu cơ tạp chức.
(d) Tơ hóa học gồm tơ nhân tạo và tơ tổng hợp.
(e) Nhỏ dung dịch I2 vào dung dịch hồ tinh bột rồi đun nóng, dung dịch thu được xuất hiện màu xanh tím sau đó mất màu.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 2.
C.  1.
D. 4.
Bài 4. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ olon. Những tơ thuộc loại tơ nhân tạo là
A. tơ tằm và tơ olon.
B. tơ visco và tơ olon.
C. tơ nilon-6,6 và tơ capron.
D. tơ visco và tơ axetat.
Bài 5. Trong số các tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron và tơ nilon-7. Số tơ nhân tạo là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Bài 6. Trồng dâu, nuôi tằm là một nghề vất vả đã được dân gian đúc kết trong câu:
“Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”.
Con tằm sau khi nhả tơ tạo thành kén tằm được sử dụng để dệt thành những tấm tơ lụa có giá trị kinh tế cao, đẹp và mềm mại. Tơ tằm thuộc loại tơ nào sau đây?
A. Tơ tổng hợp.
B. Tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo).
C. Tơ thiên nhiên.
D. Tơ hóa học.
Bài 7. Cho các phát biểu sau:
(a) Phân tử lysin chứa số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử nitơ.
(b) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (Ni, to), thu được tristearin.
(c) Glucozơ còn gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.
(d) Tơ hóa học gồm hai nhóm: tơ tổng hợp và tơ nhân tạo.
(e) Phản ứng este hóa (H2SO4 đặc, to) xảy ra thuận nghịch.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Bài 8. Cho các phát biểu sau:
(a) Phenol và ancol benzylic đều có phản ứng với dung dịch Br2.
(b) Xenlulozơ triaxetat được dùng để sản xuất tơ nhân tạo.
(c) Phân tử peptit luôn chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl, (d) Glucozơ và saccarozơ trong dung dịch đều phản ứng với Cu(OH)2.
(e) Este và chất béo đều dễ tan trong nước ở nhiệt độ thường.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 9. Hai tơ nào sau đây đều là tơ nhân tạo?
A. Bông, tơ tằm.
B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat.
C. Tơ nilon-6,6, tơ olon.
D. Tơ nilon-6, nilon-6,6.
Bài 10. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.
(b) Metylamin và lysin đều làm chuyển màu quỳ tím ẩm.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.
(d) Saccarozơ tan trong nước tạo thành dung dịch điện li.
(e) Benzen cộng H2 dư (Ni, to) theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Bài 11. Polime nào sau đây được dùng để chế tạo tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?
A. poli(etylen-terephtalat).
B. xenlulozơ triaxetat.
C. poli(hexametylen-ađipamit).
D. poliacrilonitrin.
Bài 12. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?
A. Tơ nilon-6.
B. Tơ tằm.
C. Tơ axetat.
D. Tơ olon.
Bài 13. Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ nilon-6,6.
B. Tơ capron.
C. Tơ axetat.
D. Tơ tằm.
Bài 14. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tơ nitron thuộc tơ tổng hợp.
B. Tơ lapsan thuộc tơ poliamit.
C. Tơ nilon-6,6 thuộc tơ nhân tạo.
D. Tơ visco thuộc tơ thiên nhiên.
Bài 15. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)
A. Tơ visco.
B. Tơ nilon-6,6.
C. Tơ tằm.
D. Bông
Bài 16. Hóa chất quan trọng đứng hàng thứ hai sau axit sunfuric, được sử dụng để nấu xà phòng, sản xuất chất tẩy rửa, bột giặt, tơ nhân tạo, tinh chế quặng nhôm là
A. NaCl.
B. Na2CO3.
C. NaOH.
D. Na2SO4.
Bài 17. Cho các phát biểu sau:
(1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin.
(2) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.
(3) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro.
(4) Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được axit gluconic.
(5) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi dễ chịu.
Tổng số phát biểu đúng là
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 18. Cho các phát biểu sau
(1) Có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 đề phân biệt fructozơ và glucozơ.
(2) Hiđro hóa glucozơ hoặc fructozơ đều thu được sobitol.
(3) Tinh bột là chất bột màu trắng, vô định hình không tan trong nước lạnh.
(4) Tơ vicso, tơ xenlulozơ triaxetat đều là tơ nhân tạo.
(5) Xenlulozơ trinitrat được dùng để sản xuất vải sợi.
Tổng số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Bài 19. Cho các nhận xét sau:
(1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%.
(2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.
(3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại monosaccarit.
(4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.
(5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.
(6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím.
(7) Saccarozơ là nguyên để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kĩ thuật tráng gương, tráng ruột phích.
Số nhận xét đúng là
A. 4.
B. 7.
C. 5.
D. 6.
Bài 20. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?
A. Tơ visco.
B. Tơ nilon-6,6.
C. Tơ nitron.
D. Tơ tằm.