tốc độ trung bình

Tuyển chọn 379 bài tập về tốc độ trung bình

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 6 cm và chu kì 0,5 s. Trong khoảng thời gian ngắn nhất đi từ vị trí x = 6 cm đến vị trí x = -3 cm, vật có tốc độ trung bình
A. 54 cm/s.
B. 48 cm/s.
C. 18 cm/s.
D. 72 cm/s.
Bài 2. Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Xét chuyển động theo một chiều từ vị trí cân bằng ra biên. Khi đó, tốc độ trung bình khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ x0 bằng với tốc độ trung bình khi vật đi từ vị trí x0 đến biên và bằng 40 cm/s. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ là
A. 20 cm/s.
B. 40 cm/s.
C. 10 cm/s.
D. 80 cm/s.
Bài 3. Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz, mốc thế năng tại vị trí vật cân bằng. Khi vật có li độ x = 1,2 cm thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 0,96. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động bằng:
A. 75 cm/s.
B. 90 cm/s.
C. 60 cm/s.
D. 45 cm/s.
Bài 4. Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao động biến thiên từ –2π/3 đến +π/3 bằng
A. 3A/T
B. 4A/T
C. 3,6A/T
D. 2A/T
Bài 5. Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha của dao động biến thiên từ –π/3 đến +π/3 bằng
A. 3A/T
B. 4A/T
C. 6A/T
D. 2A/T
Bài 6. Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha dao động biến thiên từ –π/2 đến –π/3 bằng
A. 3A/T
B. 4A/T
C. 3,6A/T
D. 6A/T
Bài 7. Một chất điểm dao động điều hòa (dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A. Tốc độ trung bình của chất điểm khi pha dao động biến thiên từ –π/2 đến 0 bằng
A. 3A/T
B. 4A/T
C. 3,6A/T
D. 6A/T
Bài 8. Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian 2T/3 là
A. 4,5A/T
B. 6A/T
C. √3A/T
D. 1,5√3A/T
Bài 9. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kì T. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian T/6
A. 4,5A/T
B. 6A/T
C. √3A/T
D. 1,5√3A/T
Bài 10. Vật dao động điều hòa với chu kì T. Thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = –A/2, tốc độ trung bình là.
A. 6A/T
B. 9A/2T
C. 3A/2T
D. 4A/T.
Bài 11. Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì là.
A. 0
B. 4A/T
C. 2A/T
D. A/T.
Bài 12. Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là 1 s. Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi giữa hai vị trí có cùng tốc độ v0 ở trên là 20 cm/s. Tốc độ v0
A. 11,54 cm/s.
B. 14,80 cm/s.
C. 10,47 cm/s.
D. 18,14 cm/s.
Bài 13. Một chất điểm dao động điều hòa. Xét chất điểm chuyển động từ điểm M(li độ x1 < 0) đến điểm M2 (li độ x2) theo một chiều, trong nửa đoạn đường đầu chất điểm có tốc độ trung bình là v1 = 20 cm/s, trong nửa đoạn đường sau tốc độ trung bình là v2 = 30 cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm trên cả đoạn đường nói trên là
A. 24 cm/s.
B. 25 cm/s.
C. 30 cm/s.
D. 22 cm/s.
Bài 14. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là
A. 20,12 cm/s.
B. 21,96 cm/s.
C. 14,64 cm/s.
D. 23,18 cm/s.
Bài 15. Cho một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa. Biết rằng cứ sau mỗi khoảng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì động năng lại bằng thế năng và tốc độ trung bình của vật nhỏ trong một chu kỳ là 12 cm/s. Cơ năng trong dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng
A. 16 mJ.
B. 30 mJ.
C. 36 mJ.
D. 40 mJ.
Bài 16. Cho một chất điểm dao động điều hòa biết rằng cứ sau mỗi quãng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì vật lại có tốc độ 4π cm/s. Tốc độ trung bình của vật có thể đạt được trong một chu kì có thể có giá trị
A. 4 cm/s.
B. 6 cm/s.
C. 8√2 cm/s.
D. 2 cm/s.
Bài 17. Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian của một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng K. Trong suốt quá trình dao động vật chịu tác dụng của lực cản có độ lớn không đổi bằng 1 N. Chọn gốc toạ độ ở vị trí lò xo không biến dạng, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, lấy π2 ≈ 10. Tỷ số giữa tốc độ cực đại và tốc độ trung bình của vật trong suốt quá trình dao động là
644669.png
A. 0,9π.
B. 0,8π.
C. π.
D. 0,7π
Bài 18. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ trên hai đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa nhau nhất. Từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình của chất điểm hai là 4 cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất ?
A. 4,6 cm.
B. 5,1 cm
C. 3,8 cm/s.
D. 2,3 cm/s.
Bài 19. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s và t2 = 2,5 s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm/s. Ở thời điểm t = 0, vận tốc v0 cm/s và li độ x0 cm của vật thỏa mãn hệ thức
A. 3.png
B. 3.png
C. 3.png
D. 3.png
Bài 20. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian 0,25T bằng:
A. 20a.png
B. 20b.png
C. 20c.png
D. 20d.png