tối thiểu

Tuyển chọn 334 bài tập về tối thiểu

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m gần nhất với
A. 72,5.
B. 90,5.
C. 64,5.
D. 75,5.
Bài 2. Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là
A. 300 ml.
B. 200 ml.
C. 150 ml.
D. 400 ml.
Bài 3. Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam este HCOOC2H5 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là
A. 200 ml.
B. 400 ml.
C. 300 ml
D. 150 ml.
Bài 4. Dạng 5. Ví dụ 2: Tính khối lượng tối thiểu xenlulozơ và axit HNO3 cần dùng để sản xuất 1 tấn xenlulozơ trinitrat? (giả sử hiệu suất các phản ứng là 100%).
A.
B.
C.
D.
Bài 5. Amino axit X no, mạch hở, phân tử có chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl.
Hòa tan hết 0,04 mol X vào 200 mL dung dịch NaOH 0,2M, thu được dung dịch Y.
Cho Y phản ứng hoàn toàn với lượng tối thiểu dung dịch gồm HCl 0,4M và H2SO4 0,1M, thu được 10,84 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là
A. 10.
B. 12.
C. 14.
D. 8.
Bài 6. Đốt cháy hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp Al và Fe sau một thời gian thu được 14,5 gam hỗn hợp X gồm các oxit. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu để hòa tan hoàn toàn X là
A. 450 ml.
B. 600 ml.
C. 150 ml.
D. 300 ml.
Bài 7. Hòa tan hoàn toàn 5,04 gam Fe cần tối thiểu V (ml) dung dịch HNO3 2M thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là?
A. 180 ml.
B. 90 ml.
C. 120 ml.
D. 60 ml.
Bài 8. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 vào dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là
A. 290 và 83,23.
B. 260 và 102,70.
C. 290 và 104,83.
D. 260 và 74,62.
Bài 9. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y .Cho dung dịch AgNO3 vào dư vào Y thu được m gam kết tủa . Giá trị của V và m lần lượt là
A. 290 và 83,23.
B. 260 và 102,7.
C. 290 và 104,83.
D. 260 và 74,62.
Bài 10. Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M. Thể tích (ở đktc) hỗn hợp khí CO và H2 tối thiểu cần dùng để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X là:
A. 3,36 lít.
B. 6,72 lít.
C. 1,12 lít.
D. 4,48 lít.
Bài 11. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH 2 thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là
A. 72,0
B. 64,8
C. 90,0
D. 75,6
Bài 12. Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 85%. Lượng CO2 sinh ra từ quá trình trên được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 40 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là
A. 76,24 gam.
B. 55,08 gam.
C. 57,18 gam.
D. 50,82 gam.
Bài 13. Khi đốt cháy a mol ancol no, mạch hở X cần ít nhất 2,5a mol O2. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được ancol X trên, số phản ứng tối thiểu của quá trình điều chế là:
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Bài 14. Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba hòa tan hết trong nước tạo dung dịch Y và 5,6 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch H2SO4 2M tối thiểu cần dùng để trung hòa dung dịch Y là:
A. 150 ml.
B. 250 ml.
C. 125 ml.
D. 100 ml.
Bài 15. Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước thu được dung dịch Y và 13,44 lít H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Lấy m gam kết tủa đó cho tan hết trong V mL dung dịch KOH 1,25M. Giá trị tối thiểu của V là
A. 240.
B. 360.
C. 320.
D. 220.
Bài 16. Hỗn hợp khí X gồm propin và hiđro có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Nung nóng X (có xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình Br2 tăng 1,24 gam và thoát ra 0,672 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 8.
Nếu đốt cháy hoàn toàn Y cần tối thiểu bao nhiêu mol khí O2?
A. 0,30 mol.
B. 0,24 mol.
C. 0,18 mol.
D. 0,19 mol.
Bài 17. Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Nung nóng X (có xúc tác) một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình brom tăng 0,82 gam và thoát ra 1,344 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 2.png Nếu đốt cháy hoàn toàn Y cần tối thiểu bao nhiêu lít khí O2 (đktc)?
A. 6,72 lít.
B. 3,92 lít.
C. 5,04 lít.
D.
4,48 lít.

Bài 18. Hiện nay, dư lượng thuốc trừ sâu, chất kích thích sinh trưởng trên các loại rau quả đang gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Nếu phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng, sau tối thiểu bao lâu mới nên thu hoạch rau, củ, quả để đảm bảo an toàn?
A. 2 giờ.
B. 2 phút.
C. 2 tuần.
D. 2 ngày.
Bài 19. Khử hoàn toàn m gam một oxit kim loại bằng khí CO, thu được khí CO2 và chất rắn X.
Để hấp thụ hết lượng CO2 tạo thành cần tối thiểu 300 mL dung dịch gồm NaOH 0,12M và Ba(OH)2 0,04M. Hoà tan toàn bộ lượng X bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 2,016 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, ở đktc). Oxit kim loại là
A. CuO.
B. FeO.
C. Cr2O3.
D. Fe3O4.
Bài 20. Tại phòng thí nghiệm phân tích, một mẫu nước cứng chứa các ion: Ba2+ (a mol), Ca2+ (b mol) và Screenshot_83.png được làm mềm bằng dung dịch Ca(OH)2.
Cho tối thiểu V lít dung dịch Ca(OH)2 x mol/L vào cốc để làm giảm tổng nồng độ ion kim loại trong cốc xuống mức nhỏ nhất. Biểu thức tính V theo a, b, x là
A.
B.
C.
D.