triglixerit

Tuyển chọn 251 bài tập về triglixerit

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. E là hỗn hợp gồm triglixerit X và peptit Y mạch hở (tỷ lệ mO : mN trong E là 32 : 7). Cho 0,15 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 450ml dung dịch NaOH 1M thu được 74,4 gam hỗn hợp F gồm 3 muối trong đó muối của axit glutamic và muối của glyxin. Phần trăm khối lượng muối có khối lượng mol lớn nhất trong hỗn hợp F gần nhất với
A. 21.
B. 62.
C. 56.
D. 61.
Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm vinyl axetat, metyl metacrylat và một triglixerit X (biết thuỷ phân X thu được hai axit oleic, stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1:2 và glixerol), thu được 3,6 gam H2O và 6,72 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là
A. 4,0.
B. 7,2.
C. 13,6.
D. 16,8.
Bài 3. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
Số phát biểu đúng
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vưà đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là:
A. 54,84.
B. 53,16.
C. 60,36.
D. 57,12.
Bài 5. Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerit X thỏa mãn tính chất trên?
A. 1.
B. 2.
C.  3.
D. 4
Bài 6. Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol COvà 1,06 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:
A. 16,68 gam.
B. 18,28 gam.
C. 20,28 gam.
D. 23,00 gam.
Bài 7. Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 4.
Bài 8. Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol và m gam hỗn hợp hai muối gồm natri stearat và natri oleat có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2. Giá trị của m là
A. 44,3 gam.
B. 45,7 gam.
C. 45,8 gam.
D. 44,5 gam.
Bài 9. Xà phòng hóa triglixerit X, thu được hỗn hợp hai muối natriolat và natri panmitat có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Bài 10. Đốt cháy hoàn toàn một lượng triglixerit X cần vừa đủ 3,18 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 2,04 mol H2O. Mặt khác a mol X tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là :
A. 0,20
B. 0,15
C. 0,30
D. 0,18
Bài 11. Cho m gam triglixerit T tạo bởi axit panmitic và axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch X chứa 129 gam hỗn hợp 2 muối. Biết ½ dung dịch X làm mất màu vừa đủ với 0,075 mol Br2 trong CCl4. Giá trị của m là
A. 128,70
B. 132,90
C. 64,35
D. 124,80
Bài 12. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 0,5 mol glixerol và 459 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 442.
B. 443.
C. 445.
D. 444.
Bài 13. Thủy phân hoàn toàn triglixerit X sau phản ứng thu được axit oleic (C17H33COOH) và axit linoleic (C17H31COOH). Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 76,32 gam oxi thu được 75,24 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch Br2 1M trong dung môi CCl4. Giá trị của V là
A. 120
B. 150
C. 360
D. 240
Bài 14. Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:
A. 7,312 gam.
B. 7,512 gam.
C. 7,412 gam.
D. 7,612 gam.
Bài 15. Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit T (phân tử có 4 liên kết π) trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm natri oleat, natri panmitat và 3,68 gam glixerol. Giá trị của m là
A. 32,24.
B. 35,66.
C. 33,28.
D. 34,32.
Bài 16. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit T bằng dung dịch NaOH, thu được 3,68 gam glixerol và 35,44 gam hai muối của hai axit béo (hơn kém nhau 2 nguyên tử cacbon). Phân tử T không có đặc điểm nào sau đây?
A. Có phân tử khối là 858.
B. Có chứa một gốc stearat.
C. Có 102 nguyên tử hiđro.
D. Có chứa 5 liên kết π.
Bài 17. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.
(b) Sục khí H2 vào dung dịch glucozơ (Ni, to), thu được sobitol.
(c) Trùng ngưng axit ε-aminocaproic thu được policaproamit.
(d) Thủy phân benzyl axetat (H+, to), thu được phenol.
(e) Các ankin có liên kết ba đầu mạch đều có phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Bài 18. Cho các phát biểu sau:
(a) Tristearin và tripanmitin đều thuộc loại triglixerit.
(b) Ở dạng mạch hở, phân tử glucozơ và fructozơ đều có nhóm chức anđehit.
(c) Thủy phân hoàn toàn các este không no đều thu được anđehit hoặc xeton.
(d) Nicotin là một loại amin rất độc có trong cây thuốc lá.
(e) Axit cacboxylic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol có cùng phân tử khối.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Bài 19. Đốt cháy hoàn toàn a mol triglixerit X bằng khí O2, thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 5a mol. Hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,344 lít khí H2 (đktc), thu được 17,24 gam chất béo no. Phân tử khối của X là
A. 856.
B. 858.
C. 860.
D. 862.
Bài 20. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit E cần vừa đủ a mol O2, thu được 1,1 mol CO2 và 1,0 mol H2O. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 1,344 lít khí H2 (đktc). Giá trị của a là
A. 1,49.
B. 1,54.
C. 1,47.
D. 1,52.