vinyl axetat
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

vinyl axetat

Tuyển chọn 571 bài tập về vinyl axetat

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm vinyl axetat, metyl metacrylat và một triglixerit X (biết thuỷ phân X thu được hai axit oleic, stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1:2 và glixerol), thu được 3,6 gam H2O và 6,72 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là
A. 4,0.
B. 7,2.
C. 13,6.
D. 16,8.
Bài 2. Trong các polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon – 7; (4) poli (etylenterephtalat); (5) nilon- 6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:
A. (1), (3), (5).
B. (3), (4), (5).
C. (1), (3), (6).
D. (1), (2), (3).
Bài 3. Cho các chất: etan, axetilen, phenol, anđehit axetic, axit axetic, vinyl axetat. Số chất tác dụng được với nước brom là
A. 3.
B. 5. 
C. 4.
D. 6. 
Bài 4. Phát biểu nào sau là đúng ?
A. Isoamyl axetat có mùi chuối chín.
B. Benzyl axetat tác dụng với NaOH tạo được hai muối.
C. Phenyl fomat có công thức phân tử là C7H8O2.
D. Vinyl axetat tác dụng với NaOH thu được muối của axit hữu cơ và ancol.
Bài 5. Cho dãy các chất sau: axit focmic, toluen, axetanđehit, saccarozơ, vinyl axetat, ancol vinylic, etylen glicol, glucozơ, glyxylalanin, isopren, phenyl amin, đivinyl, cumen. Tổng số chất tác dụng với dung dịch nước Br2 là
A. 6.
B. 8.  
C. 9.
D. 7.
Bài 6. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong phân tử vinyl axetat có hai liên kết π. 
B.  Metyl axetat có phản ứng tráng bạc. 
C. Tristearin có tác dụng với nước brom.
D. Chất béo là trieste của glixerol với axit hữu cơ. 
Bài 7. Vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3
B. HCOOC2H5
C. CH3COOCH=CH2
D. C2H5COOCH3
Bài 8. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
26h.png
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:
A. Lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột.
B. Triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng.
C. Lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột, vinyl axetat.
D. Vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột.
Bài 9. Thủy phân hoàn toàn 4,73 gam một este X trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 5,17 gam muối. Mặt khác 18,92 gam chất X có thể làm mất màu vừa hết 88 gam Br2 40%. Biết rằng trong phân tử X có chứa 2 liên kết π. Tên gọi của X là
A. metyl acrylat.  
B. metyl metacrylat. 
C. vinyl propionat.     
D. vinyl axetat. 
Bài 10. Cho các este: metyl axetat (1), vinyl axetat (2), tristearin (3), benzyl axetat (4), etyl acrylat (5), iso-amyl axetat (6). Số chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng thu được ancol là:
A. 3.     
B. 4. 
C. 5.   
D. 6. 
Bài 11. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
30hi.png
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:
A. saccarozơ, triolein, lysin, anilin.
B. hồ tinh bột, triolein, metylamin, phenol.
C. xenlulozơ, vinyl axetat, natri axetat, glucozơ.
D. saccarozơ, etyl axetat, glyxin, anilin.
Bài 12. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ở điều kiện thường, triolein là chất lỏng
B. Thủy phân vinyl axetat thu được ancol metylic.
C. Metyl fomat có phản ứng tráng bạc.
D. Axit stearic là axit no mạch hở.
Bài 13. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
64ht.png
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. xenlulozơ, vinyl axetat, natri axetat, glucozơ.
B. saccarozơ, triolein, lysin, anilin.
C. hồ tinh bột, triolein, metylamin, phenol.
D. saccarozơ, etyl axetat, glyxin, anilin.
Bài 14. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau :
29h.png
Chất X là
A. etyl fomat.
B. metyl acrylat.
C. vinyl axetat.
D. etyl axetat.
Bài 15. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là
A. fructozơ, vinyl axetat, anilin.
B. etyl axetat, glucozơ, anilin.
C. glucozơ, etyl axetat, phenol.
D. glucozơ, anilin, vinyl axetat.
Bài 16. Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là
A. CH3COOCH=CH2.
B. CH2 =CHCOOCH3.
C. CH3COOCH2CH3.
D. HCOOCH=CH2.
Bài 17. Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic.
(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(c) Ở điều kiện thường anilin là chất khí.
(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2.
Số phát biểu đúng là
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Bài 18. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
e.png
Chất X là
A. etyl fomat.
B. metyl acrylat.
C. vinyl axetat.
D. etyl axetat.
Bài 19. Cho các chất : axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là
A. 4
B. 6
C. 3
D. 5
Bài 20. Cho các phát biểu sau:
(1) Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
(2) Vinyl axetat có khả năng làm mất màu nước brom.
(3) Tinh bột khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường kiềm chỉ tạo glucozơ.
(4) Dung dịch anbumin của lòng trắng trứng khi đun sôi bị đông tụ.
(5) Phenol dùng để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitrophenol).
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017