xúc tác Fe

Tuyển chọn 35 bài tập về xúc tác Fe

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho cân bằng hóa học : N2 (khí) +3 H2 (k) 28.png 2 NH3 (K) .Phản ứng thuận là phản ứng tỏa t0 .Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi.
A. Thay đổi p của hệ
B. Thay đổi t0 
C. Thêm chất xúc tác Fe
D. Thay đổi nồng độ N2
Bài 2. Một hợp chất hữu cơ có vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br và M = 236. Gọi tên hợp chất này biết rằng hợp chất này là sản phẩm chính trong phản ứng giữa C6H6 và Br2 (xúc tác Fe)
A. o-hoặc p-đibrombenzen.
B. o-hoặc p-đibromuabenzen.
C. m-đibromuabenzen.
D. m-đibrombenzen.
Bài 3. Cho dãy gồm các chất có công thức cấu tạo như sau:
539622[đề].png
Số chất trong dãy khi tác dụng với brom khan (xúc tác Fe, đun nóng) thu được hỗn hợp các sản phẩm thế monobrom là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 4. Cho dãy gồm các chất có công thức cấu tạo như sau:
539621[đề].png
Số chất trong dãy khi tác dụng với brom khan (xúc tác Fe, đun nóng) chỉ tạo ra một sản phẩm thế monobrom duy nhất là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 5. Toluen có tính chất hóa học nào sau mà benzen không có?
A. Phản ứng cháy
B. Phản ứng thế halogen khi có xúc tác Fe
C. Phản ứng với dung dịch KMnO4, đun nóng.
D. Phản ứng thế nitro vào vòng benzen
Bài 6. Cho cân bằng hoá học : N2 (k) + 3H2 (k) Screenshot_41.png 2NH3 (k) ; phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi áp suất của hệ.
B. thay đổi nồng độ N2.
C. thay đổi nhiệt độ.
D. thêm chất xúc tác Fe.
Bài 7. Cho phản ứng hóa học: N2 + 3H2 ↔ 2NH3; ΔH < 0. Trong phản ứng, yếu tố nào sau đây không làm thay đổi trạng thái cân bằng hóa học?
A. Nồng độ của N2 và H2.
B. Áp suất chung của hệ.
C. Chất xúc tác Fe.
D. Nhiệt độ của hệ.
Bài 8. Có các nhận định sau: 
(a) Để điều chế N2, người ta nhiệt phân dung dịch muối amoni nitrat. 
(b) N2 lỏng được dùng để tạo môi trường trơ bảo quản thực phẩm, máu… 
(c) Khí NH3 chủ yếu được tổng hợp từ N2 và H2 (xúc tác Fe, to, P). 
(d) Trong công nghiệp, để tách riêng NH3 từ hỗn hợp có lẫn N2 và H2, người ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch HCl dư, rồi đun nóng hỗn hợp với dung dịch NaOH dư. 
(e) Các muối amoni đều là chất rắn, dễ tan, không màu. 
(g) Nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat luôn thu được khí O2
(h) Khí NO được điều chế từ phản ứng của NH3 với O2 (đun nóng nhẹ). 
(i) Dung dịch HNO3 mới điều chế không màu, nhưng để lâu sẽ chuyển sang màu vàng. Số nhận định đúng là
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Bài 9. Để điều chế m-aminophenol từ benzen, giai đoạn đầu phải:
A. Thể Br2 (xúc tác Fe)
B. Gắn nhóm CH3 (CH3Cl + AlCl3)
C. Thế Br2 (xúc tác ánh sáng)
D. Thế Nitro (HNO3 + H2SO4)
Bài 10. Cho cân bằng hoá học:  N2 (k) + 3H2 (k) Screenshot_3.png2NH3(k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi nồng độ N2.
B. thêm chất xúc tác Fe.
C. thay đổi nhiệt độ.
D. thay đổi áp suất của hệ.
Bài 11. Cho cân bằng hoá học: Screenshot_4.png; phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi nồng độ N2.
B.  thêm chất xúc tác Fe.
C. thay đổi nhiệt độ.
D. thay đổi áp suất của hệ.
Bài 12. Có các nhận định sau: 
(a) Để điều chế N2, người ta nhiệt phân dung dịch muối amoni nitrat. 
(b) N2 lỏng được dùng để tạo môi trường trơ bảo quản thực phẩm, máu… 
(c) Khí NH3 chủ yếu được tổng hợp từ N2 và H2 (xúc tác Fe, to, P). 
(d) Trong công nghiệp, để tách riêng NH3 từ hỗn hợp có lẫn N2 và H2, người ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch HCl dư, rồi đun nóng hỗn hợp với dung dịch NaOH dư. 
(e) Các muối amoni đều là chất rắn, dễ tan, không màu. 
(g) Nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat luôn thu được khí O2
(h) Khí NO được điều chế từ phản ứng của NH3 với O2 (đun nóng nhẹ). 
(i) Dung dịch HNO3 mới điều chế không màu, nhưng để lâu sẽ chuyển sang màu vàng. 
Số nhận định đúng là
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Bài 13. Khi cho toluen phản ứng với Br2 (xúc tác Fe, t0C) theo tỉ lệ 1:1 về số mol, sản phẩm chính thu được có tên là
A. benzyl clorua
B. 2,4 đibromtoluen
C. p-bromtoluen
D. m-bromtoluen
Bài 14. Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 (k)  Screenshot_22.png 2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị dịch chuyển khi
A. thay đổi nồng độ N2
B. thay đổi áp suất của hệ
C. thêm chất xúc tác Fe
D. thay đổi nhiệt độ
Bài 15. Cho cân bằng hoá học: Screenshot_27.jpg phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi nồng độ N2.
B. thêm chất xúc tác Fe.
C. thay đổi nhiệt độ.
D. thay đổi áp suất của hệ.
Bài 16. Cho cân bằng hoá học: Screenshot_27.jpg phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi nồng độ N2.
B. thêm chất xúc tác Fe.
C. thay đổi nhiệt độ.
D. thay đổi áp suất của hệ.
Bài 17. Cho cân bằng hoá học: Screenshot_91.png phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi nồng độ N2.
B. thêm chất xúc tác Fe.
C. thay đổi nhiệt độ.
D. thay đổi áp suất của hệ.
Bài 18. Trong phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3, xúc tác Fe có vai trò
A. tăng tốc độ phản ứng.
B. tăng hiệu suất phản ứng.
C. tránh hình thành tạp chất.
D. tăng tốc độ và hiệu suất phản ứng.
Bài 19. Cho cân bằng hoá học:3.1.png ; phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi nồng độ N2.
B. thêm chất xúc tác Fe.
C. thay đổi nhiệt độ.
D. thay đổi áp suất của hệ.
Bài 20. Để điều chế m-nitrophenol từ benzen thì giai đoạn đầu tiên phải tiến hành phản ứng
A. thế brom vào benzen (xúc tác Fe, đun nóng).
B. thế nitro vào benzen (đun với hỗn hợp HNO3 đặc + H2SO4 đặc, to).
C. thế brom vào benzen (ánh sáng khuếch tán).
D. ankyl hóa bằng CH3Cl (xúc tác AlCl3, to).