Moon.vn - Học để khẳng định mình


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

ID [755943]

A. helpful
B. inhabitant
C. haircut
D. vehicle
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

- helpful /ˈhelpfl/: hữu ích (vật), hay giúp đỡ người khác (người)
- inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/: cư dân
- haircut /ˈherkʌt/: cắt tóc
- vehicle /ˈviːəkl/: xe cộ, phương tiện giao thông
muyaly đáp án D có 2 cách đọc mà
22 Tháng 6 lúc 16:28