Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

ID [755944]

A. aged
B. avenged
C. charged
D. bridged
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

- aged /eɪdʒid/ (adj): có tuổi, già
- avenged /əˈvendʒd/: báo thù, trả thù
- charged /tʃɑːrdʒd/: gánh vác
- bridged /brɪdʒd/: bắc cầu, xây cầu