computers nowadays are much more powerful than they are in 1970s.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

computers nowadays are much more powerful than they are in 1970s.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755956]

__________ computers nowadays are much more powerful than they are in __________ 1970s.

A. The/X
B. The/the
C. X/the
D. X/X
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: “Computers” ở đây là danh từ chỉ chung máy tính nên không dùng “the”; the 1970s: những năm 1970
Tạm dịch: Máy tính ngày nay có ảnh hưởng hơn nhiều so với những năm 1970.