(3)
Moon.vn - Học để khẳng định mình

(3)


Passage 2:

SPORTS IN SOCIETY

The position of sport in today's society has changed out of all recognition. People no longer seem to think of sports as ‘just a game’ - to be watched or played for the (1) _________ of enjoyment. Instead, it has become big business worldwide. It has become accepted practice for leading companies to provide sponsorship. TV companies pay large sums of money to screen important matches or competitions. The result has been huge rewards for athletes, some of (2) _________ are now very wealthy, particularly top footballers, golfers and tennis players.

(3) ________ , it is not unusual for some athletes to receive large fees on top of their salary, for advertising products or making personal appearances.

A trend towards shorter working hours means that people generally tend to have more free time, both to watch and to take in sporting activity; sport has become a significant part of the recreation industry that we now rely (4) _________ to fill our leisure hours. Professional sport is a vital part of that industry, providing for millions of (5) _________ people all over the world.

ID []

(3)

A.In addition
B.However
C.In contrast
D.Therefore
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BA. In addition: thêm vào đó
B. However: tuy nhiên
C. In contrast: ngược lại
D. Therefore: vì vậy
Ta nhận thấy giữa câu trước đó và câu “it is not unusual for some athletes to receive large fees on top of their salary, for advertising products or making personal appearances.” có mối quan hệ trái ngược nhau nên ở vị trí này ta cần một liên từ chỉ sự tương phản. Dựa theo nghĩ của câu ta chọn However.
Dịch nghĩa: Kết quả là có những phần thưởng khổng lồ dành cho cho các vận động viên, một số người mà hiện đang rất giàu có, đặc biệt là các cầu thủ bóng đá, tay golf và các tay vợt hàng đầu. Tuy nhiên, nó không bình thường đối với một số vận động viên khi nhận được tiền thù lao lớn trên cả tiền lương của họ, cho các sản phẩm quảng cáo hoặc những sự hiện diện mang tính cá nhân.
Bình luận