All contestants must abide by the official rules issued by the OWCA.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

All contestants must abide by the official rules issued by the OWCA.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Null

ID [755964]

All contestants must abide by the official rules issued by the OWCA.

A. invade
B. upset
C. disrupt
D. violate
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

“abide by” (v): tuân thủ (luật, quy định,...) >< violate: vi phạm, không tuân thủ
Tạm dịch: Tất cả các thí sinh phải tuân thủ các quy tắc chính thức do OWCA ban hành.