Amino axit X no, mạch hở, phân tử có chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Hòa tan hết 0,04 mol X vào 200 mL dung d?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Amino axit X no, mạch hở, phân tử có chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Hòa tan hết 0,04 mol X vào 200 mL dung d?

ID [649410]

Amino axit X no, mạch hở, phân tử có chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl.
Hòa tan hết 0,04 mol X vào 200 mL dung dịch NaOH 0,2M, thu được dung dịch Y.
Cho Y phản ứng hoàn toàn với lượng tối thiểu dung dịch gồm HCl 0,4M và H2SO4 0,1M, thu được 10,84 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

A. 10.
B. 12.
C. 14.
D. 8.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN