Amino axit X no, mạch hở, phân tử có chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Hòa tan hết 0,04 mol X vào 200 mL dung d?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Amino axit X no, mạch hở, phân tử có chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Hòa tan hết 0,04 mol X vào 200 mL dung d?

ID [0]

Amino axit X no, mạch hở, phân tử có chứa hai nhóm amino và một nhóm cacboxyl.
Hòa tan hết 0,04 mol X vào 200 mL dung dịch NaOH 0,2M, thu được dung dịch Y.
Cho Y phản ứng hoàn toàn với lượng tối thiểu dung dịch gồm HCl 0,4M và H2SO4 0,1M, thu được 10,84 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

A.10.
B.12.
C.14.
D.8.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận