Axit amin là đơn phân của cấu trúc nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Axit amin là đơn phân của cấu trúc nào sau đây?

ID [0]

Axit amin là đơn phân của cấu trúc nào sau đây?

A.Protein. 
B.Gen.
C.tARN.
D.mARN.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận