Bức tranh chung của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Bức tranh chung của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

ID [756046]

Bức tranh chung của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A. đang ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
B. thuận lợi là cơ bản, khó khăn luôn chồng chất.
C. thuận lợi là chủ yếu, nhưng khó khăn là cơ bản.
D. giành và giữ được chính quyền là một vấn đề lớn.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN