Câu nào không đúng khi nói về vai trò quang hợp?
Câu nào không đúng khi nói về vai trò quang hợp?
A. Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật trên trái đất.
B. Quang năng được chuyển hoá thành hoá năng trong các liên kết hoá học của cacbohidrat
C. Quang hợp điều hoà không khí giải phóng O2 và hấp thụ CO2.
D. Sử dụng nước và O2 làm nguyên liệu để tổng hợp chất hữu cơ.

Đáp án D