Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa?
Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa?
A. Lá thứ 14.
B. Lá thứ 15.
C. Lá thứ 12.
D. Lá thứ 13.

Đáp án A

Cà chua ra hoa khi đạt đến độ tuổi nhất định, khi đến tuổi lá thứ 14 (Ví dụ SGKCB11)
Designed by Moon.vn