Chất nào sau đây không thể là ankin?
Chất nào sau đây không thể là ankin?
A. C2H2
B. C3H4
C. C4H6
D. C5H10

Đáp án D