Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Chất nào sau đây không thể là ankin?

Chất nào sau đây không thể là ankin?

A. C2H2

B. C3H4

C. C4H6

D. C5H10

Đáp án D