Chất X có công thức phân tử C10H19O6N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối và hỗn hợp?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chất X có công thức phân tử C10H19O6N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối và hỗn hợp?

ID [0]

Chất X có công thức phân tử C10H19O6N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối và hỗn hợp Z gồm hai ancol. Cho Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp T gồm axit glutamic và một axit cacboxylic không tham gia phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.Chất X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.
B.T không làm mất màu nước brom.
C.Chất X có hai công thức cấu tạo.
D.X và Y có cùng chức hoá học, T là metanol.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D Giải: Dễ thấy X + NaOH → muối + ancol ⇒ X chứa chức este ⇒ D sai ⇒ chọn D.

Bình luận
vothivantrangmoon - giúp em câu này với ạ?

Trả lời

tranduchoanghuy T chứa 5C ⇒ ∑C cho axit + ancol = 10 – 5 = 5C ^_^
Ở đây chú ý axit không có phản ứng tráng bạc ⇒ chứa ÍT NHẤT 2C
Tương tự với 2 ancol...dễ thấy 2 ancol nhỏ nhất là CH₃OH và C₂H₅OH
⇒ ancol chứa ÍT NHẤT 1 + 2 = 3C ⇒ ∑ lại hết chứa ÍT NHẤT 5C
⇒ dấu "=" xảy ra ⇒ axit là CH₃COOH, 2 ancol là CH₃OH và C₂H₅OH ^_^
⇒ X là CH₃OOC-(CH₂)₂-CH(NH₃OOCCH₃)-COOC₂H₅ (vị trí của CH₃ và C₂H₅
có thể đổi chỗ cho nhau ) ⇒ Xét các đáp án ^_^:
A. CH₃OOC-(CH₂)₂-CH(NH₃OOCCH₃)-COOC₂H₅ + 3NaOH → NaOOC-(CH₂)₂-CH(NH₂)-COONa + CH₃COONa
+ CH₃OH + C₂H₅OH ⇒ đúng
B. Đúng vì không chứa π C=C hay -CHO.
C. Đúng, ứng với 2 vị trí của CH₃ và C₂H₅
D. Sai ⇒ chọn D
vothivantrangmoon dạ, em cảm ơn anh, mà em thắc mắc sao k=2 mà lại có 3 chức este luôn ạ?
nguyennghia1999 - helpppppppppppppppppppppppppppp

Trả lời

radleynguyen CTCT (C5H9NO4)(CH3COOH)(CH3OH)(C2H5OH)-2H2O Tự ghép nha bạn...