Children who are isolated and lonely seem to have poor language and .
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Children who are isolated and lonely seem to have poor language and .


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Children who are isolated and lonely seem to have poor language and ________.

A. communicator
B. communication
C. communicative
D. communicate
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. communication (n): sự giao tiếp, sự liên lạc
Trước và sau “and” phải là các từ cùng loại, mà trước “and” là “language” là danh từ nên từ cần điền cũng phải là danh từ nên loại C, D. Dựa vào nghĩa chọn B
Đáp án còn lại: A. communicator (n): người truyền tin
C. communicative (adj): cởi mở, thích trò chuyện
D. communicate (v): giao tiếp
Tạm dịch: Những đứa trẻ phải sống cô đơn và cách biệt với thế giới bên ngoài dường như đều có ngôn ngữ và khả năng giao tiếp kém.
Bình luận