Children who are isolated and lonely seem to have poor language and .
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Children who are isolated and lonely seem to have poor language and .


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777993]

Children who are isolated and lonely seem to have poor language and ________.

A. communicator
B. communication
C. communicative
D. communicate
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Giải thích: A. communicator (n): người truyền tin
B. communication (n): sự giao tiếp, sự liên lạc
C. communicative (adj): cởi mở, thích trờ chuyện
D. communicate (v): giao tiếp
Đáp án B
Tạm dịch: Những đứa trẻ phải sống cô đơn tách biệt với thế giới bên ngoài dường như đều có ngôn ngữ và khả năng giao tiếp kém.