Cho 1,74 gam một anđehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO3/NH3 sinh ra 6,48 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 1,74 gam một anđehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO3/NH3 sinh ra 6,48 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo ?

ID [653817]

Cho 1,74 gam một anđehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO3/NH3 sinh ra 6,48 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo của anđehit là

A. CH3-CHO
B. CH3CH2CH2-CHO
C. (CH3)2CH-CHO
D. CH3CH2-CHO

👉 Câu hỏi trong đề: Đề KSCL THPT Hoằng Hóa 3

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: Nhìn thấy đáp án không có HCHO

⇒ Không cần phải giả sử andehit tạo 4Ag

+ Ta có nAg = 0,06 mol ⇒ nAndehit = 0,03 mol

⇒ MAndehit = MCnH2nO = \(\dfrac{1,74}{0,03}\) = 58

\(\Leftrightarrow\) 14n + 16 = 58 \(\Leftrightarrow\) n = 3 ⇒ Chọn D

Bình luận