Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu (ancol) etylic 400. Biết rượu (ancol) etylic n?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu (ancol) etylic 400. Biết rượu (ancol) etylic n?

ID [636837]

Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu (ancol) etylic 400. Biết rượu (ancol) etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%. Giá trị của V là:

A. 2785,0 ml.
B. 2875,0 ml.
C. 2300,0 ml.
D. 3194,4 ml.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: Phương trình phản ứng:

C6H12O6 \(\xrightarrow[]{LMR} \) 2C2H5OH + 2CO2.

+ Ta có nGlucozo = \(\dfrac{2,5.0,8.1000}{180}\) = \(\dfrac{100}{9}\) mol.

⇒ nC2H5OH = \(\dfrac{100}{9}\) × 2 × 0,9 = 20 mol.

⇒ mC2H5OH = 20 × 46= 920

⇒ VC2H5OH nguyên chất = 920 ÷ 0,8 = 1150 ml

⇒ VDung dịch rượu = 1150 ÷ 0,4 = 2875 ml ⇒ Chọn B

Bình luận