Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng ?

ID [0]

Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư.
Trong các phát biểu sau:
(a) 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol H2 (Ni, t0).
(b) Chất Z có đồng phân hình học.
(c) Chất Y có tên gọi là but-1-in.
(d) Ba chất X, Y và Z đều có mạch cacbon không phân nhánh.
Số phát biểu đúng là

A.1.
B.4.
C.2.
D.3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CGiải: CxHy có phản ứng với AgNO3 ⇒ Trong CTCT có liên kết ba ở đầu mạch

Lại có 3 CxHy phải cùng số Cacbon nên chỉ có thể là \(\left\{ \begin{array}{l}HC \equiv C - C \equiv CH(X)\\HC \equiv C - CH = C{H_2}(Y)\\HC \equiv C - C{H_2} - C{H_3}(Z)\end{array} \right.\)

Vậy số phát biểu đúng gồm có (a) và (d) ⇒ Chọn C

Bình luận
tamvu2000 - Tại sao biết là ankin ạ? Nếu tráng bạc thì andehit với axit cũng tm mà???

Trả lời

nqtuan94 Đề cho hidrocacbon mà em