Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau: (1) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn. (2) Tạo dòng thuầ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau: (1) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn. (2) Tạo dòng thuầ?

ID [304464]

Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:
(1) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn.
(2) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau.
(3) Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau với nhau.
(4) Tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra các giống thuần chủng.
Việc tạo giống thuần chủng trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo trình tự là:

A.(1) → (2) → (3) → (4)
B.(4) → (1) → (2) → (3)
C.(2) → (3) → (4) → (1)
D.(2) → (3) → (1) → (4)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D. Việc tạo giống thuần chủng trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo trình tự là: Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau → Lai các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau với nhau → Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn → Tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra các giống thuần chủng
Bình luận