Cho các chất sau: saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, xenlulozơ, fructozơ , tripanmitin, số chất tham gia phản ứng thủy phân?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, xenlulozơ, fructozơ , tripanmitin, số chất tham gia phản ứng thủy phân?

ID [0]

Cho các chất sau: saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, xenlulozơ, fructozơ , tripanmitin, số chất tham gia phản ứng thủy phân là

A.5.
B.4.
C.3.
D.2.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận