Cho các dãy chuyển hóa: Các chất Y và T lần lượt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các dãy chuyển hóa: Các chất Y và T lần lượt là

ID [0]

Cho các dãy chuyển hóa:
AMIN-AMINOAXIT.png
Các chất Y và T lần lượt là

A.đều là ClH3NCH2COONa.
B.ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.
C.ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa.
D.ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án
Bình luận