Cho các dãy chuyển hóa: Các chất Y và T lần lượt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các dãy chuyển hóa: Các chất Y và T lần lượt là

ID [440949]

Cho các dãy chuyển hóa:
AMIN-AMINOAXIT.png
Các chất Y và T lần lượt là

A. đều là ClH3NCH2COONa.
B. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.
C. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa.
D. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án
Bình luận