Cho các dãy chuyển hóa:Các chất X và Y:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các dãy chuyển hóa:Các chất X và Y:

ID [0]

Cho các dãy chuyển hóa:Screenshot_16.jpg
Các chất X và Y:

A.đều là ClH3NCH2COONa.
B.lần lượt là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.
C.lần lượt là ClH3NCH2COONa và ClH3NCH2COONa.
D.lần lượt là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận