Cho các dãy chuyển hóa:Các chất X và Y:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các dãy chuyển hóa:Các chất X và Y:

ID [458138]

Cho các dãy chuyển hóa:Screenshot_16.jpg
Các chất X và Y:

A. đều là ClH3NCH2COONa.
B. lần lượt là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.
C. lần lượt là ClH3NCH2COONa và ClH3NCH2COONa.
D. lần lượt là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận