Cho các phát biểu sau (1) Có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 đề phân biệt fructozơ và glucozơ. (2) Hiđro hóa glu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Cho các phát biểu sau (1) Có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 đề phân biệt fructozơ và glucozơ. (2) Hiđro hóa glu?

ID [632942]

Cho các phát biểu sau
(1) Có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 đề phân biệt fructozơ và glucozơ.
(2) Hiđro hóa glucozơ hoặc fructozơ đều thu được sobitol.
(3) Tinh bột là chất bột màu trắng, vô định hình không tan trong nước lạnh.
(4) Tơ vicso, tơ xenlulozơ triaxetat đều là tơ nhân tạo.
(5) Xenlulozơ trinitrat được dùng để sản xuất vải sợi.
Tổng số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: (1) Sai vì cả 2 đều có khả năng tráng bạc.

(2) Đúng.

(3) Đúng.

(4) Đúng.

(5) Sai vì được dùng để sản xuất thuốc súng.

||⇒ chỉ có (1) và (5) sai ⇒ chọn D.

Bình luận