Cho các phát biểu sau: (a) Tristearin và tripanmitin đều thuộc loại triglixerit. (b) Ở dạng mạch hở, phân tử glucozơ và ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (a) Tristearin và tripanmitin đều thuộc loại triglixerit. (b) Ở dạng mạch hở, phân tử glucozơ và ?

ID [649497]

Cho các phát biểu sau:
(a) Tristearin và tripanmitin đều thuộc loại triglixerit.
(b) Ở dạng mạch hở, phân tử glucozơ và fructozơ đều có nhóm chức anđehit.
(c) Thủy phân hoàn toàn các este không no đều thu được anđehit hoặc xeton.
(d) Nicotin là một loại amin rất độc có trong cây thuốc lá.
(e) Axit cacboxylic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol có cùng phân tử khối.
Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận