Cho các phát biểu sau: I. Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho các phát biểu sau: I. Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.?

ID 711971.

Cho các phát biểu sau:
I. Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.
II. Ở thực vật CAM, lấy CO2 xảy ra vào ban đêm. Còn quá trình tổng hợp đường lại xảy ra vào ban ngày.
III. Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật được xếp theo thứ tự C3 > C4 > CAM.
IV. Nhóm thực vật C3 và C4, pha tối diễn ra khác nhau ở chất nhận CO2 đầu tiên và sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
yangyang2101 cho e hỏi gồm ý nào ạ
21/4/2019 lúc 16:47
vuthithuyphuong 1,2,4 đúng nha 3 sai vì TV C4 có hiệu quả quang hợp cao nhất
21/4/2019 lúc 20:7 (7) Cảm ơn